Przez aklamację, czyli 446 głosami, Sejm RP uchwalił ustawę, kończącą problem dodatkowych kosztów ponoszonych przez kredytobiorców. Konsumenci otrzymują właśnie możliwość zwrotu przez banki, dodatkowo poniesionych kosztów z tytułu prowizji związanej z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej, w wysokości około 406,05 mln zł rocznie.

Czytaj więcej

Zmiany opłat w Biurze Maklerskim mBanku pod lupą UOKiK

  - Średnio około pół miliona osób może być objętych tą regulacją. Dlatego to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kredytobiorców. Dziękuje wszystkim, którzy pracowali nad tą ustawą i tym, którzy ją poparli bez głosów sprzeciwu. Jest to w interesie absolutnie każdego z nas - cieszył się dzisiaj poseł i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, współautor ustawy.

Prace rządowe

Problem kredytobiorców dostrzeżony został wiosną 2022 r. Pojawił się wówczas projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.) . W aktualnym stanie prawnym czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej jest długi. Zwłaszcza w czasie pandemii procedura wydłużyła się w dotkliwy dla konsumentów sposób. Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Prowadzą je sądy rejonowe, wydziały ksiąg wieczystych. Do niedawna jeszcze w formie papierowej.

- Czas procedowania wpisu hipotek, zaczął się wydłużać w 2013 -2015 r. z trzech tygodni do prawie półtora miesiąca. W 2018 roku przekazaliśmy 450 nowych etatów do wydziałów referendarskich. Dokonaliśmy też informatyzacji wpisów, aby wydziały te pracowały efektywniej. Wciąż jednak zbyt długo to trwa, pandemia jeszcze bardziej wydłużyła czas załatwiania formalności w sądach. Nie uchylamy się przed odpowiedzialnością, stąd ustawa dziś przyjęta przez Sejm - tłumaczy Poseł Marcin Warchoł.

II etap reformy

Zaplanowano już także drugi etap reformy. Do podmiotów uprawnionych do dokonywania wpisów, dodani zostaną notariusze. – Dzięki temu dosłownie w ciągu kilku dni będzie można uzyskać taki wpis. Dzisiaj w kancelarii notarialnej sporządzenie wniosku czeka się kilka dni a skuteczność notariuszy w tym zakresie jest bardzo wysoka – zapowiada Poseł Warchoł. - Ustaw jest przez posiedzeniem rady Ministrów. Mam nadzieję, że w tym roku obie ustawy zostaną przyjęte.   

Ryzyko bankowe

Do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej to banki ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu. I dlatego w oczekiwaniu na wpis do księgi wieczystej, naliczają konsumentom rozmaite opłaty. Teraz bank będzie musiał je zwrócić. Chodzi o sytuację, w której nabywca nieruchomości skutecznie dokona wpisu hipoteki. W przeciwnym razie, poniesione przez niego opłaty pozostaną w banku. Ustawa, zatem w pewnym zakresie chroni interesy i konsumentów i instytucji finansowych.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej

Reguluje to Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. część pierwsza, księga druga, tytuł II, dział III, rozdział 6 – postępowanie wieczystoksięgowe oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Obowiązek złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości w sytuacji: uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej, nabycia spadku, nabycia nieruchomości, podziału nieruchomości, zamknięcia księgi wieczystej, ustanowienia służebności, ustanowienie hipoteki, sprostowania księgi wieczystej, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Posłowie przyjęli też poprawki doprecyzowujące m.in. termin wejścia w życie przepisów nowelizacji. Rząd chce, by odbyło się to najpóźniej jesienią. Ustawa obejmie nie tylko przyszłe kredyty, ale też te, w przypadku których trwa jeszcze oczekiwanie na wpis do księgi wieczyste. Ustawa wejdzie wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

- Pan Poseł Paszyk, zgłosił poprawkę, którą popieram - powiedział "Rzeczpospolitej" wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. - Ze względów formalnych nie mogła przejść w Sejmie. Ale w Senacie mam nadzieję, że przejdzie. Będę przekonywał do jej poparcia. A dotyczy ona umów zawartych ale jeszcze nie wpisanych do ksiąg wieczystych, aby można było do nich stosować przepisy zaproponowane w ustawie. To sprawiedliwe - podkreśla wiceminister.