Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w wydanego w lutym 2018 roku przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie. Pozwany przez bank mężczyzna mocą tego orzeczenia ma dokonać zwrotu pożyczki ponad 24 tys. zł. wraz z odsetkami mimo, iż sam padł ofiarą oszustwa.

W sierpniu 2016 roku emeryt namówiony przez przypadkowo poznanego mężczyznę i skuszony obietnicą zatrudnienia, podpisał przygotowane na jego dane osobowe dokumenty, które w jego mniemaniu dotyczyły zatrudnienia, a w rzeczywistości jak się potem okazało były umową pożyczki.

Piotr D., który obiecywał pozwanemu zatrudnienie został skazany już prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wyszkowie za oszustwo popełnione m. in. na szkodę pozwanego.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 27 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazał pozwanemu zapłatę na rzecz banku żądanej w pozwie kwoty,

Pokrzywdzony w piśmie do sądu oświadczył, że nie zaciągał kredytu we wskazanym banku, a dodatkowo poinformował o toczącym się wówczas postępowaniu karnym, w którym był pokrzywdzonym oszustwem. Mimo tego sprzeciw został odrzucony, wobec złożenia po terminie, zaś nakaz zapłaty stał się prawomocny i nadano mu klauzulę wykonalności.

Mężczyzna dwukrotnie kierował do sądu wnioski o wznowienie postępowania, załączając orzeczenie o prawomocnym już skazaniu sprawcy oszustwa popełnionego na jego szkodę - pozostającego w ścisłym związku z udzieloną pożyczką bankową. Jednakże z uwagi na stwierdzone braki formalne złożonych skarg i zaniechanie ich usunięcia w zakreślonych przez sąd terminach, skargi te zostały zwrócone pozwanemu.

W skardze Prokurator Generalny wskazał m.in., że sąd wydając zaskarżony nakaz zapłaty rażąco naruszył przepisy proceduralne, a tym samym spowodował, że pozwany jako konsument znalazł się w „pułapce”, bowiem będąc stroną umowy zawartej z wykorzystaniem jego niezdolności do świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli oraz mechanizmu oszustwa popełnionego na jego szkodę, został de facto na etapie postępowania sądowego pozbawiony należytej ochrony. Doszło do sytuacji, w której usankcjonowano budzące wątpliwość praktyki rynkowe, których nie można uznać za zgodne z zasadami uczciwego obrotu.

Prokurator Generalny złożył wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Lublin – Zachód w Lublinie. Jednocześnie domaga się wstrzymania prowadzonej wobec pozwanego egzekucji komorniczej do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej.

Czytaj więcej

51 skarg nadzwyczajnych Zbigniewa Ziobry ws. oszukanych mieszkańców Śląska
Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ