Jest to konsekwencją zmiany rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, która właśnie została opublikowana w DzU nr 58, poz. 298.

Czego dotyczy upoważnienie

Rozporządzenie to upoważnia dyrektorów izb skarbowych (dziś czterech, a od 1 kwietnia pięciu) do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych.

Upoważnienie to nie dotyczy więc podatków i opłat lokalnych, bo w ich przypadku organem właściwym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wnioskodawcy mogą liczyć tylko na pomoc w zrozumieniu:

- ustaw podatkowych,

- ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

- ratyfikowanych przez Polskę innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej,

- aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Tylko te przepisy mieszczą się bowiem w definicji przepisów prawa podatkowego. Na tej podstawie organy podatkowe odmawiają np. odpowiedzi, jak rozumieć postanowienia ustawy o rachunkowości, nawet gdy ma to znaczenie dla obliczenia wysokości podatku.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Dla osób fizycznych właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji ustala się według miejsca zamieszkania.

O tym, kto udzieli odpowiedzi osobie prawnej, decyduje adres siedziby wynikający z właściwego rejestru. Jeśli nie został on ujawniony w rejestrze, bierze się pod uwagę adres siedziby zapisany w statucie albo umowie.

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej przesyłają wniosek o interpretację według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru (lub innych dokumentów ewidencyjnych).

Dla podatkowych grup kapitałowych istotny jest adres siedziby spółki ją reprezentującej (wskazanej w umowie o utworzeniu grupy).

Jeśli na podstawie tych reguł nie uda się ustalić, kto powinien odpowiedzieć na pytanie, interpretację wydaje Izba Skarbowa w Warszawie.

Nierozpatrzone wnioski

Pojawia się pytanie, co stanie się ze złożonym w marcu przez podatnika z województwa świętokrzyskiego wnioskiem, na  który do 1 kwietnia nie zostanie udzielona odpowiedź. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami powinien on bowiem trafić do Izby Skarbowej w Katowicach. Czy po 1 kwietnia prześle on pytanie do Łodzi?

Nie. Z § 10 rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 wynika bowiem, że o właściwości decyduje moment złożenia wniosku. Późniejsze zmiany przepisów o właściwości miejscowej nie wpływają więc na to, kto udzieli odpowiedzi.

Podatnicy i płatnicy, których wnioski składane od 1 kwietnia będą trafiać do Łodzi, mogą zadawać sobie pytanie, czy warto zaczekać z zadaniem pytania do przyszłego miesiąca. W większości wypadków raczej nie wpłynie to na treść interpretacji. Co do zasady są one bowiem jednolite.

W niektórych sprawach stanowiska izb skarbowych się jednak różnią. Jeśli więc wiemy, że np. Izba Skarbowa w Warszawie prezentuje bardziej fiskalne stanowisko niż pozostałe, to będąc podatnikiem z województwa lubelskiego, może warto zaczekać kilka dni do początku kwietnia, aby pytanie trafiło do Łodzi.

Upoważnienie Izby Skarbowej w Łodzi do udzielania odpowiedzi na pytania podatników spowodowało konieczność zmiany rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Została ona opublikowana w DzU nr 58, poz. 299. Przy okazji wprowadzono inne poprawki.

Zmiany w drukach

We wzorze wniosku ORD-IN wprowadzono nową część D „Dane pełnomocnika lub osoby upoważnionej”. Ma to umożliwić szybką identyfikację osoby właściwej do odbioru korespondencji i w ten sposób zminimalizować możliwość popełnienia pomyłek.

Konsekwencją wprowadzenia tej rubryki jest zmiana oznaczeń kolejnych części druku.

W nowym wniosku zmodyfikowano też część przeznaczoną na oświadczenie i podpis wnioskodawcy (lub osoby upoważnionej). Obecnie są one bowiem niedostosowane do sytuacji, gdy wnioskodawca jest reprezentowany łącznie przez dwie lub więcej osób.

Ponadto uproszczony został druk ORD-IN/A. Nie będzie trzeba powielać w nim informacji podanych w formularzu ORD-IN (adresu siedziby lub miejsca zamieszkania).

Do kogo kierować pytania

Od 1 kwietnia 2011 właściwy do wydania interpretacji będzie dyrektor Izby Skarbowej w:

- Bydgoszczy

– jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim,

- Katowicach

– jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim,

- Łodzi

– jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim,

- Poznaniu

– jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim,

- Warszawie

– jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Polski.

Czytaj też artykuł:

Koniec jednolitych wykładni podatkowych

Więcej w serwisie o:

Podatki i księgi »

W urzędzie skarbowym

»

Interpretacje podatkowe

Poradniki prawne

»

Podatki

»

Interpretacje podatkowe