Od 30 września do 10 stycznia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Działania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (PO PC 2014-2020). Dofinansowane będą projekty poprawiające dostępność informacji sektora publicznego i ich ponowne wykorzystywanie w aplikacjach i usługach. Promowane będą projekty kompleksowe i otwarte, oferujące szybki i bezpłatny dostęp do informacji publicznych. Projekty muszą być zgodne z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, które stanowią repozytorium danych publicznych. Wnioskodawcy muszą też wykazać, że udostępniane treści mają uregulowaną kwestię praw autorskich i patentowych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na doradztwo, zakup sprzętu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia i digitalizację. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Nabór organizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dla kogo i jakie środki

Zgodnie z regulaminem konkursu opublikowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

- centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej;

- jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej);

- uczelnie i jednostki naukowe

- urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Partnerem ww. wnioskodawców mogą być:

- podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,

- urzędy wojewódzkie,

- jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,

- przedsiębiorstwa,

- organizacje pozarządowe.

Na konkurs przeznaczono 65 milionów złotych, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. To prawie 40 milionów mniej niż w ubiegłorocznej edycji tego konkursu. Bez zmian pozostaje minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu - 4 mln złotych, i maksymalna, która nie może przekroczyć 50 mln euro (według kursu średniego NBP, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ważne

O udział w konkursie mogą się ubiegać tylko ci wnioskodawcy, którzy mają pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Zgodnie z regulaminem konkursu opinia nie może być wydana wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekty partnerskie

Aktualny konkurs dopuszcza realizację projektów w partnerstwie. Warunkiem jest załączenie do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub umowy o partnerstwie. Udział partnera, powinien być zgodny z art. 33 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. wdrożeniowej) >patrz ramka. Wymóg ten jest oceniany na etapie formalnym na zasadzie: tak/nie, niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.

Warto pamiętać o generalnej zasadzie: partner ma wzmagać efektywność projektu, a nie wyłącznie realizować jego część. Zgodnie z ww. ustawą, podmioty sfery finansów publicznych mają ułatwienia w wyborze partnera, ale mogą z nich skorzystać tylko wówczas, gdy wybór wykonawcy w ramach procedur prawa zamówień publicznych jest niemożliwy lub niecelowy. Jeśli we wniosku o dofinansowanie nie będzie przekonującego uzasadnienia, projekt zostanie odrzucony. Z kolei, partnerzy wybierani spoza sektora finansów publicznych (np. uczelnia realizująca projekt w partnerstwie z przedsiębiorcą), muszą być wy- bierani zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Sam wybór musi się odbyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Konieczna jest też publikacja ogłoszenia o naborze partnerów, wraz kryteriami ich wyboru np. doświadczenia w realizacji podobnych projektów.

Komentarz

Partnerstwo w realizacji projektu nie może zastępować wyboru wykonawcy w procedurze Prawa zamówień publicznych. Takie postępowanie może skutkować wystąpieniem pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo wzmacnia przewagę konkurencyjną partnera – wykonawcy, w stosunku do innych, potencjalnych wykonawców, którzy o taki kontrakt mogą się ubiegać wyłącznie startując w przetargach organizowanych na podstawie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Publiczna prezentacja projektu

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, CPPC wymaga także jego publicznej prezentacji. Musi się ona odbyć co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku, tak aby można było jeszcze uwzględnić ewentualne poprawki w dokumentacji aplikacyjnej. Protokół z przebiegu prezentacji jest wymaganym załącznikiem formalnym. Warto tutaj skorzystać ze specjalnej instrukcji, którą CPPC załączyło do regulaminu konkursu.

Budżet projektu

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie wydatki, które nie były dotychczas sfinansowane ze środków publicznych. Projekt nie może być fizycznie ukończony, niezależnie od tego, czy zostały dokonane wszystkie płatności. A sam wnioskodawca, nie może otrzymać wsparcia, jeśli został wcześniej wykluczony z możliwości dofinansowania. Wydatki muszą być zgodne z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. I tak, kwalifikowane są wydatki niezbędne do realizacji projektu, nawet koszty zakupu materiałów i usług dotyczących digitalizacji zasobów, zakup sprzętu, czy szkoleń pracowników, ale CPPC przestrzega, aby z konstrukcji budżetu jednoznacznie wynikało, że są one środkiem, a nie celem realizacji projektu.

W ograniczonym zakresie można finansować roboty budowlane w pracowniach digitalizacyjnych lub serwerowni – do 10 proc. ogólnej sumy wydatków kwalifikowalnych. Tyle samo można przeznaczyć na informację i promocję projektu. Z kolei, z dofinansowania wykluczony jest zakupu nieruchomości i gruntów oraz koszty wykupu praw autorskich do digitalizowanych i udostępnianych zasobów.

Pomoc na cyfrowe udostępnienie nauki

Wzorem poprzedniego konkursu, również teraz o dofinansowanie mogą się ubiegać projekty, w których występuje pomoc publiczna i te w których nie występuje. Rozstrzygnięcie tego, powinno być jedną z głównych czynności na wstępie planowania projektu. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (syg. V SA/Wa 1289/16) ocenie podlega projekt, a nie ogólna działalność wnioskodawcy. Sąd rozstrzygając skargę wnioskodawcy na ocenę projektu złożonego w poprzednim konkursie w poddziałaniu 2.3.1: Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, zwrócił uwagę, że podmiot oferujący stałe usługi edukacyjne jest podmiotem, który może być beneficjentem pomocy publicznej, bo decydujące o uznaniu danego podmiotu za przedsiębiorstwo jest to, czy prowadzi on działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu produktów lub usług na danym rynku.

Komentarz

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (syg. V SA/Wa 1289/16) przypomina, że ocena zgodności z kryterium pomocy publicznej jest oceną konkretnego zakresu rzeczowego przedstawionego w projekcie. Prawidłowe ustalanie zakresu rzeczowego warunkuje poprawną kwalifikację projektu i ewentualny schemat pomocy. Dlatego opis działań i konstrukcja budżetu we wniosku o dofinansowanie oraz zakres rzeczowy i studium wykonalności projektu, powinny być spójne i przede wszystkim uwzględniać zakres i sposób udostępniania danych. Każde ograniczenie w udostępnianiu zasobów powinno być przeanalizowane w kontekście występowania pomocy publicznej.

Zasady udzielania pomocy publicznej w tym konkursie reguluje rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis. Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, wsparcie udzielane w ramach dofinansowanie może stanowić:

- pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013,

- regionalną pomoc inwestycyjną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. I i art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

- pomoc na szkolenia, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. I i art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Katalog wydatków kwalifikowanych zawarty w ww. rozporządzeniu (§ 9 ust. 2) jest spójny z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ale dofinansowanie projektu z pomocą publiczną niesie ze sobą konsekwencje spełnienia dodatkowych warunków np. wniesienie 25 proc wkładu własnego bez udziału środków publicznych. Dofinansowanie udzielone z pomocą publiczną jest z reguły niższe.

Ważne

Formalne kryterium zgodności z prawem pomocy publicznej jest ściśle powiązane z kryterium prawidłowego określenia kwoty dofinansowania. Kwalifikacja projektu w którym „pomoc publiczna występuje" oznacza, że konstrukcja budżetu musi być zgodna z kategoriami wydatków i limitami przewidzianymi w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z 21 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis. Dla przykładu, wskazanie przez dużego przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie kwoty stanowiącej pomoc na szkolenia na poziomie 70 proc, czyli maksymalnego limitu intensywności pomocy, oznacza błędną metodologię wyliczenia pomocy i jednocześnie błędnie wyliczoną kwotę dofinansowania. W konsekwencji skutkuje to odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

Przygotowanie i składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej. W formie elektronicznej przyjmowane będą za pośrednictwem skrzynki podawczej Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz na płycie CD zablokowanej do edycji, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz wniosku będzie dostępny w katalogu usług publicznych na ePUAP oraz za pośrednictwem strony www.cppc.gov.pl Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Po otrzymaniu UPO nie można już wprowadzać żadnych zmian we wniosku.

Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną np. na płycie CD,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w biurze podawczym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przy ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Ocena wniosków

Ocena wniosków o dofinansowanie składa się z ocen: formalnej i merytorycznej. Formalna - przeprowadzana będzie metodą „tak/nie" na podstawie kryteriów oceny projektów takich jak np. kompletność dokumentacji, kwalifikowalność wnioskodawców, partnerów oraz wydatków, poprawne ustalenie budżetu, zgodność z zasadami pomocy publicznej czy prawidłowość wyboru partnerów w projekcie. Ocena formalna planowana jest na 30 dni, ale może się wydłużyć o czas wprowadzenia poprawek lub uzupełnień. Nie dotyczy to studium wykonalności i wersji elektronicznej wniosku, bo takie braki automatycznie wykluczają z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Ocena merytoryczna prowadzona będzie przez ekspertów zewnętrznych. Wśród kryteriów merytorycznych znajdują się kryteria „tak/nie" jak i punktowane. Dofinansowania nie będzie mógł otrzymać m.in. projekt w którym wcześniej nie przeprowadzono inwentaryzacji zasobów nauki oraz identyfikacji grup docelowych. Z kolei wysoko punktowane będą np. projekty pozwalające na wykorzystanie niezależnie od miejsca przebywania oraz cyfryzację zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i opcji ponownego wykorzystania zasobów.

Równie wysoko będą ocenione projekty zapewniające wysoką otwartość i dostępność zasobów. Eksperci w CPPC będą też zwracać uwagę czy zaproponowane rozwiązania informatyczne spełniają standardy cyfrowego udostępniania oraz Krajowe Ramy Interoperacyjności. Mogą oni także rekomendować usunięcie niecelowych wydatków w budżecie.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez projekt wynosi 97. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskać co najmniej 32,1punktów.

Ważne

Centrum Projektów Polska Cyfrowa szacuje, że łączny czas przypadający na ocenę formalną i merytoryczną wyniesie 100 dni, a konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju 2017 r.

Można się odwołać

Od negatywnej oceny można się będzie odwołać składając w ciągu 14 dni protest. Gdy on nie zostanie uwzględniony, negatywną decyzję można zaskarżyć zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ważny adres

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło specjalny adres poczty elektronicznej, na który można kierować pytania: konkurs2.3nauka-nabor2@cppc.gov.pl

Katarzyna Dziuba-Kubicka, ekspert ds. pomocy publicznej i funduszy UE