Katarzyna Dziuba-Kubicka

Fundusze unijne: co należy uwzględnić ustalając wartość zamówienia

Od wartości szacunkowej zamówienia zależy gdzie powinno być upublicznione ogłoszenie.

Pieniądze na nowoczesną administrację dla średnich miast

Startuje trzeci ogólnopolski nabór wniosków o dofinansowanie usług administracyjnych dla biznesu w ramach programu PO WER. Beneficjentem pomocy będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz organizacje pozarządowe.

Wadium wkracza do zasady konkurencyjności

Coraz więcej ogłoszeń o planowanych zakupach w ramach projektów unijnych zawiera dodatkowy warunek – wniesienie wadium.

Dofinansowanie na cyfryzację zasobów nauki dla urzędów, instytutów i uczelni

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na cyfryzację zasobów nauki. Beneficjentem tej pomocy jest administracja rządowa, jednostki nauki i uczelnie.

Jak gmina może pozyskać pieniądze na budowę oczyszczalni

Rozpoczął się drugi ogólnopolski nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych. Beneficjentem tej pomocy będą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące im usługi.

Odpady: można aplikować środki na gospodarkę komunalną

Startuje drugi ogólnopolski nabór wniosków o dofinansowanie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów. Beneficjentem pomocy będą samorządy, ich związki oraz podmioty świadczące im usługi gospodarowania odpadami.

Dotacje unijne dla samorządów z programu „Infrastruktura i środowisko”

W 2016 r. na dofinansowanie projektów z największego programu operacyjnego przeznaczono ponad 12 mld zł. Trafią one m.in. na transport, energetykę, ochronę środowiska i kulturę.

Jak pozyskać pieniądze na kulturę z dotacji unijnych

Trwa pierwszy ogólnopolski nabór wniosków o dofinansowanie infrastruktury w sektorze kultury. Beneficjentem tej pomocy są instytucje kultury, szkoły artystyczne, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz zarządcy obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dotacje dla samorządów: harmonogram naborów w regionalnych programach operacyjnych

Wszystkie województwa opublikowały już nowe harmonogramy naboru wniosków i ogłosiły konkursy. Wyścig po 31,15 mld euro ulokowanych w tej perspektywie w regionalnych programach rozpoczął się na dobre.

Rusza ogólnopolski portal ogłoszeń o planowanych zakupach w ramach projektów unijnych

Rusza ogólnopolski portal ogłoszeń o planowanych zakupach w ramach projektów unijnych. Bazę prowadzi Ministerstwo Rozwoju. Obowiązuje ona wszystkich beneficjentów funduszy w nowej perspektywie 2014–2020.