- W nawiązaniu do pańskiego wniosku z 29 marca 2021 r., do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP, zwracamy Panu Premierowi uwagę, że Konstytucja RP w sposób jednoznaczny reguluje zakres stosunków objętych ww. wnioskiem. Dlatego kwalifikuje się on do wycofania – napisał w apelu otwartym do premiera Mateusza Morowaieckiego Gospodarczy Gabinet Cieni BCC.

Czytaj więcej

PE: miliardy dla Polski, ale Morawiecki musi wycofać wniosek z TK

I wyjaśnił, że Konstytucja RP, w art. 91, stwierdza wyraźnie, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. - Zgodnie z tym artykułem Konstytucji, umowa międzynarodowa – jaką jest Traktat Unii Europejskiej – ratyfikowana zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed każdą inną  ustawą, której nie da się pogodzić z umową. Ponadto, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami – pisze w swoim apelu Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. - Panie premierze, pański wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest rozumiany jako kwestionowanie tak jednoznacznych i jasnych przepisów Konstytucji RP, jest więc, w naszej ocenie, działaniem niepotrzebnym, prowadzącym do kolejnych i kosztownych dla Polski konfliktów z Komisją Europejską i Unią Europejską jako organizacją międzynarodową – dodaje.

Tłumaczy, że to działanie wzbudziło obawy i protest członków Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC,  tym bardziej, że z powodu wniosku, który premier skierował do Trybunału opóźnia się wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy zaoferowanych Polsce. A na te niecierpliwie czeka polska gospodarka, pracodawcy i pracownicy dotknięci skutkami pandemii.

- Priorytetem naszego kraju powinno być przestrzeganie  konstytucyjnych zasad praworządności, partnerska współpraca z Unią Europejską i wykorzystanie oferowanych nam przez Unię ogromnych środków pieniężnych, które determinują rozwój Polski i jej obywateli – przekonuje Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. - Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej należy traktować w kategoriach POLSKIEJ RACJI STANU [pisownia oryginalna], której nie wolno wystawiać na ryzyko – dodaje.

I apeluje: Panie premierze, niech pan wycofa wniosek z Trybunału Konstytucyjnego.

Apel podpisali Marek Goliszewski, prezes BCC, szef Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i ministrowie tego Gabinetu, m.in.: Łukasz Bernatowicz, minister infrastruktury, prof. Stanisław Gomułka, minister finansów, Ryszard Kalisz, minister prawa gospodarczego, Grażyna Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji, Janusz Steinhoff, minister gospodarki.