Jak wskazuje Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego udział osób niepełnosprawnych w projektach współfinansowanych przez Unię jest wciąż zbyt niski. Mogą one korzystać z dotacji z programu operacyjnego "Kapitał ludzki" wdrażanego na poziomie krajowym i regionalnym. Mimo, że osoby niepełnosprawne są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem finansowym z tego programu to skorzystało z niego stosunkowo niewiele, bo około 93 tys. niepełnosprawnych. Stanowi to tylko 3 proc. wszystkich osób biorących udział w dotowanych projektach.

- Dlatego konieczne jest zwiększenie liczby projektów skierowanych do tej grupy - podkreśla Bieńkowska. Największy odsetek osób niepełnosprawnych uzyskał wsparcie w województwach: wielkopolskim (5,43 proc.), łódzkim (5,43 proc.) i lubelskim (4,73 proc.), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (2,55 proc.) i kujawsko-pomorskim (2,77 proc.). Na poziomie krajowym realizowane są ogólnokrajowe i ponadregionalne programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin . Często wykorzystywane formy pomocy to: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia  i podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, praktyki i staże zawodowe, poradnictwo prawne. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a uczelnie wyższe mogą realizować przedsięwzięcia bezpośrednio kierowane do studentów niepełnosprawnych, których celem jest umożliwienie im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej.

Na poziomie regionalnym osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze wszystkich części "Kapitału ludzkiego", ale najczęściej uczestniczą w projektach z Priorytetu VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"  i VII - "Promocja integracji społecznej". Najczęściej stosowane formy wsparcia to: warsztaty, szkolenia, kursy, wsparcie psychologiczno-doradcze, programy aktywizacji zawodowej, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.