Dobiegł końca czwarty, ostatni etap wdrażania programu pracowniczych planów kapitałowych. Obejmował on instytucje państwowe i samorządowe oraz najmniejsze firmy. Wyników tego etapu jeszcze nie ma. W trzech poprzednich, gdy do programu przystępowały duże, średnie i małe firmy, do PPK przystąpiło 30 proc. ich uprawnionych do tego pracowników. Znacznie poniżej oczekiwań.

Klucz u pracodawcy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, czyli instytucje finansowe wyznaczone do zarządzania oszczędnościami gromadzonymi w PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po kolejnych etapach wdrożenia programu i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Instytucje finansowe zgodnie stwierdziły, że pracodawcy objęci II i III etapem wdrożenia PPK (średnie i małe firmy) nie mieli pozytywnego stosunku do tego programu. Zdaniem 71,4 proc. badanych byli oni gorzej nastawieni od pracodawców objętych I etapem (największe firmy), a 28,6 proc., że byli oni nastawieni „raczej gorzej". Nikt z badanych nie wskazał, że pracodawcy z II i III etapu byli nastawieni lepiej. – Z pewnością stosunek pracodawców do programu jest jedną z kluczowych zmiennych determinujących jego rozwój – ocenili autorzy badania.

Pokazało ono też, że pracodawcy oczekiwali od instytucji zarządzających wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (85,7 proc.), a także dodatkowych benefitów, narzędzi komunikacji kierowanej do pracowników oraz szkoleń dla pracowników (wszystkie odpowiedzi po 50 proc. wskazań). Rzadziej oczekiwali najtańszej oferty czy wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK.

Poszukiwanie zaufania

– Wyniki badania pokazują, jaki był stosunek zatrudniających do wdrożenia i jak szeroki był zakres oczekiwań wobec instytucji finansowych. Doświadczenia początkowego etapu wdrożenia pozwoliły nam zidentyfikować najważniejsze potrzeby pracodawców i przygotować się, by jak najskuteczniej wspierać ich we wdrożeniu. Mamy poczucie, że z naszych zadań wywiązaliśmy się bardzo dobrze – skomentowała te wyniki Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA i prezes IGTE. – Oczywiście, poziom uczestnictwa w tej ostatniej fazie jest mało satysfakcjonujący. Ufam jednak, że instytucje finansowe, a przede wszystkim państwo, doprowadzą do pełnego zaufania ze strony inwestorów, a tym samym wzrostu partycypacji w PPK – dodała.

Wśród najważniejszych kryteriów wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK pracodawcy wymieniali osiągane wyniki inwestycyjne (28,6 proc.), koszty prowadzenia programu oraz utrwalone relacje biznesowe (po 21,4 proc.).