Zanim rada zakwestionuje taryfę, musi wykazać, że marża wpływa na nieuzasadniony wzrost cen usługi lub narusza przepisy prawa.

Spółka przedłożyła do zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy. Zostały one sprawdzone przez prezydenta miasta, który uznał je za zgodne z prawem. Rada miasta jednak odmówiła ich zatwierdzenia. Marża zysku z tytułu zaopatrzenia w wodę ma wynosić, według spółki, 17,5 proc., a za odprowadzanie ścieków – 16 proc.

W uzasadnieniu uchwały rada wskazała, iż wszelkie koszty wyszczególnione w przedstawianej do zatwierdzenia taryfie, w tym również marża zysku, muszą mieć swoje uzasadnienia wynikające ze szczegółowo opisanych procedur ich tworzenia i powinny być przychodami niezbędnymi. W opinii rady przedstawionych stawek marż zysku nie można uznać za niezbędne przychody. Zdaniem rady marża zysku powinna wynosić w tym wypadku jedynie 2 proc.

Spółka, po uprzednim wezwaniu rady do usunięcia naruszenia prawa, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności.

Zdaniem spółki wniosek taryfowy może być badany przez radę gminy wyłącznie w aspekcie formalnym. Tym samym odmowa zatwierdzenia tego wniosku przez radę miasta ze względu na zakwestionowanie wysokości marży zysku z powołaniem się na „ogólnie przyjęte zasady tworzenia zysku" stanowi naruszenie art. 24 ust. 5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Ponadto w ocenie spółki ani rozporządzenie ministra budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ani inny przepis prawa nie określają zasad ustalania marży zysku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Gliwicki WSA stwierdził, że nie ulega wątpliwości, iż marża podlega ocenie rady gminy. Nieprawdą jest to, co podnosiła spółka, że kontrolę nad wysokością marży może prowadzić jedynie Urząd Ochrony Konsumenta.

Art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków stanowi, że rada podejmuje uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Kontroli rady podlegają wszystkie elementy zaproponowanych we wniosku taryf, a zatem także wysokość marży.

Dodatkowo § 3 pkt 1b rozporządzenia w sprawie określania taryf określa, że opracowując taryfę, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest zapewnić ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W konsekwencji ustalenie przez radę gminy, że wskutek zawyżenia któregoś z elementów (także marży) w sposób nieuzasadniony wzrosły ceny, uprawnia i obliguje radę do odmowy zatwierdzenia taryfy.

To jednak musi być przez radę gminy jednoznacznie stwierdzone i w sposób niezbity wykazane w uzasadnieniu uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf – zwrócił uwagę sąd.

Tymczasem rada, wskazując, iż marża zysku z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynosi prawie 17 proc., stwierdziła jedynie, że nie można uznać jej za niezbędne przychody firmy. Dalej rada stwierdza, że „wskazanie wielkości kwotowej i procentowej marży zysku zawartej w zaproponowanej taryfie w sposób rażący odbiega od ogólnie przyjętych zasad tworzenia zysku, co w pełni potwierdza zasadność podjętej uchwały".

Sąd unieważnił jednak uchwałę, bo stwierdził, że rada nie wykazała, czy zaproponowana marża została ustalona na poziomie wyższym niż do tej pory, nie zbadała, czy sposób jej ustalenia spowodował nieuzasadniony wzrost cen, oraz nie wskazała, który konkretnie przepis został naruszony i w jaki sposób naruszenie to nastąpiło (sygnatura akt II SA/Gl 1123/13).