Celem konkursu jest wybór najciekawszych projektów szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wśród osób dorosłych oraz takich, które pozwolą im potwierdzić posiadane kwalifikacje.

Tym samym w odpowiedzi na ogłoszony konkurs mogą być zgłaszane dwa rodzaje (typy) projektów. Pierwszy polegający na organizacji i prowadzeniu dla osób dorosłych:

- kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

- kursów umiejętności zawodowych.

Natomiast drugi typ projektu wiąże się z możliwością potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez organizację specjalnych egzaminów.

Wnioski o dofinansowanie maja prawo składać podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, tj. np.:

- publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,

- niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,

- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,

- podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W ramach projektów partnerskich w realizacji szkoleń mogą brać udział także inne, nie wymienione wyżej podmioty. Na dofinansowanie najciekawszych projektów, czyli takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów działania 12.4 i wpiszą się w kryteria wyboru projektów przyjęte dla tego działania, zarezerwowano 20 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru, wytyczne, wzory dokumentów oraz wspomniane kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.lubelskie.pl.