Raport dotyczący pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej potwierdza to, co wiemy od dawna: trwałe korzyści z integracji monetarnej to perspektywa co najmniej średniookresowa, w krótkim okresie poniesiemy natomiast większość kosztów.

W długim okresie łączny wzrost PKB z tytułu zamiany złotego na euro może sięgać 7,5 proc., z czego, większa część zrealizowana zostanie w ciągu pierwszych 10 lat po przystąpieniu do strefy euro. To oznacza, że roczne tempo wzrostu może być o około 0,7 punktu proc. większe.

- Bilans integracji walutowej pozostaje w dalszym ciągu otwarty. Zaprezentowanie pełnego bilansu korzyści i kosztów, zwłaszcza w okresie tak dynamicznych zmian gospodarczych, społecznych i finansowych wymaga prowadzenia dalszej pogłębionej analizy i podejmowania szeregu istotnych działań- powiedział Skrzypek.

Rząd chce, by Polska przyjęła euro 1 stycznia 2012 roku, a wejście do ERM-2 planuje na połowę roku.