Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez media wydał oświadczenie. Informuje, że KNF oraz obsługujący ją UKNF funkcjonują „nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, realizując swoje ustawowe zadania". To odpowiedź na wydarzenia z wczoraj – rezygnację Marka Chrzanowskiego z funkcji przewodniczącego w obliczu zarzutów korupcyjnych - oraz z dzisiaj – dotyczących wkroczenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego do KNF.

Nadzór zapewnia, że polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny. "UKNF na bieżąco monitoruje ryzyko w systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe" – czytamy w oświadczeniu. UKNF przypomina, że środki zdeponowane zarówno w bankach jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 tys. euro (ok. 4,28 tys. zł).

Wczoraj KNF zamieścił na liście ostrzeżeń publicznych Idea Bank. Dziś jego notowania spadają o blisko 20 proc., a Getin Noble Banku, innej instytucji kontrolowanej przez Leszka Czarneckiego, o ponad 30 proc. To właśnie rozmowa z Czarneckim pogrążyła Chrzanowskiego.

W sprawie Idea Banku urząd przypomina, że podstawą wpisania go na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez bank w latach 2016 – 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. (chodzi o udział w dystrybucji obligacji GetBacku). "Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru. Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" – czytamy w komunikacie KNF.