Projekt ustawy przewiduje dodanie art. 446

2

w Kodeksie cywilnym. Przepis ten stwierdza, że najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej w następstwie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego, takiego jak spowodowanie u poszkodowanego stanu wegetatywnego. Cel ten jest realizowany poprzez stworzenie w Kodeksie cywilnym właściwej podstawy prawnej do zasądzania przez sąd zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dotychczas sądy różnie orzekały w takich sprawach, choć dominującą linią orzeczniczą jest zasądzanie przez sądy zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny poszkodowanego za krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej. Zdarzają się jednak przypadki odmowy.

Czytaj też:

Sąd Najwyższy: więzi rodzinne to nie dobra osobiste

Zadośćuczynienie dla najbliższych zmarłego nie powinno dziwić

Kontrowersyjne zadośćuczynienie z uwagi na "więzi rodzinne"

- Rozbieżność w rozstrzyganiu przez sądy o bardzo istotnych społecznie roszczeniach nie jest pożądana z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady zaufania do państwa i tworzonego przez niego prawa. Więzi rodzinne stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania rodziny i podlegają ochronie prawnej (art. 18 i art. 71 Konstytucji, art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ich utrata w następstwie czynu niedozwolonego, np. w wyniku wypadku drogowego powinna podlegać naprawieniu przez zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia - uważa prezydent.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej będzie przysługiwało wyłącznie w przypadku uszczerbków najcięższych oraz nieodwracalnych, a więc takich, które rzeczywiście skutkują zerwaniem więzi rodzinnej i wiążą się z dotkliwą, niekończącą się krzywdą najbliższych członków rodziny poszkodowanego. Ocena wszystkich przesłanek zadośćuczynienia będzie dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy, których obowiązek wykazania będzie spoczywał na osobie dochodzącej zadośćuczynienia.