Chodzi o art. 17 pkt 15 i 16 ustawy z 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszy nowelizuje art. 252 ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że obcokrajowcowi, którego dokument podróży zaginął, uległ zniszczeniu lub stracił ważność, wydaje się polski dokument podróży, jeżeli udzielono mu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt stały lub jako rezydenta długoterminowego UE, oraz ze względów humanitarnych – nowelizacja dodała do tej listy zgodę na pobyt czasowy.

Czytaj więcej

Polska opuszcza dla Rosjan szlabany na granicach

Z kolei drugi przepis zmienia art. 258 wspomnianej ustawy, który nakazuje oddanie polskiego dokumentu podróży w przypadku cofnięcia wspomnianych zezwoleń (po zmianie – także na pobyt czasowy), nabycia obywatelstwa, stwierdzenia nieważności polskiego dokumentu lub otrzymania dokumentu podróży ze swojego kraju.

Zmiana jest o tyle ważna, że uchodźcy, którzy przybyli z Ukrainy po wybuchu wojny, mogą się ubiegać o pozwolenie na pobyt czasowy po dziewięciu miesiącach od przybycia do Polski (najwcześniej 25 listopada br.). To ważne szczególnie w przypadku przekraczania granic przez małoletnich, którzy nie mogli tego robić w oparciu o elektroniczny dokument Diia.pl, gdyż wymagał on założenia profilu zaufanego, do czego trzeba posiadać zdolność do czynności prawnych.

Podstawa prawna: (DzU z 2022 r., poz. 830)