Komendant główny Straży Granicznej będzie miał większe kompetencje w sprawach związanych z powrotami obcokrajowców. To jedna ze zmian, którą przewiduje projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przyjętej przez Radę Ministrów na ostatnim posiedzeniu. Rząd podkreśla, że nowelizacja ma przede wszystkim dostosować przepisy do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen.

Organizacje broniące praw człowieka krytykują projekt. Podkreślają, że przeniesienie kompetencji szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców na komendanta głównego Straży Granicznej jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendantów oddziałów i komendantów placówek Straży Granicznej nie zapewni skutecznego środka odwoławczego.

Etap legislacyjny: skierowano do Sejmu

Czytaj więcej

Ukraińcy mogą się starać o pobyt czasowy