Tak powinny być interpretowane przepisy ustawy z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Ustawa przewiduje m.in. (w art. 1 ust. 2), że prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje m.in. cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy", jeżeli mieszkają z członkami rodziny na terytorium RP.

Sąd rozpatrywał skargę obywatelki Tajwanu posiadającej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i kartę pobytu.

Prezydent Łodzi odmówił jej przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko, a samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało decyzję w mocy. Stwierdziło, że przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotyczą obywateli polskich. Jeżeli cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE, może się ubiegać o 500 + tylko, gdy w karcie pobytu została zamieszczona adnotacja „dostęp do rynku pracy". Cudzoziemka nie spełnia tego warunku.

W skardze do sądu Tajwanka zarzuciła naruszenie przepisów wspomnianej ustawy i dyrektywy Rady 2003/109/WE. Wynika z nich m.in., że cudzoziemcy posiadający status rezydenta długoterminowego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę. Głównym kryterium takiego statusu jest czas zamieszkania na terenie państwa członkowskiego UE i trwałe związki danej osoby z takim państwem. Kolegium odpowiedziało na skargę, iż nie można przyjmować, że świadczenie wychowawcze jest zależne od posiadania samego statusu rezydenta długoterminowego UE, niezależnie od uzyskania adnotacji „dostęp do rynku pracy" w karcie pobytu.

Sąd uchylił decyzję SKO. Stwierdził, że wprawdzie cudzoziemcy posiadający status rezydentów długoterminowych nie zostali wskazani wprost jako uprawnieni do świadczenia wychowawczego 500 + bez względu na adnotację na karcie pobytu o dostępie do rynku pracy, ale należy uznać, że tej kategorii cudzoziemcom już z tytułu samego faktu posiadania karty pobytu przysługuje uprawnienie do świadczenia. Z zestawienia przepisów ustawy o cudzoziemcach wynika bowiem, że prawo do uzyskania świadczenia wychowawczego przez cudzoziemca legitymującego się kartą stałego pobytu jest uzależnione od posiadania uprawnienia do wykonywania pracy na terytorium RP. Cudzoziemcy posiadający status rezydenta długoterminowego UE w Polsce są z mocy prawa uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP. Nie muszą więc mieć w karcie pobytu adnotacji o dostępie do rynku pracy. Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt: II SA/Łd 49/17

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl