Akcjonariusze Idea Banku i Getin Noble Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych obu instytucji. Odwołania wrocławskiego biznesmena domagała się Komisja Nadzoru Finansowego, która pod koniec września złożyła wniosek w tej sprawie. Przytoczony przez KNF powód to postawienie Czarneckiemu przez prokuraturę zarzutów dotyczących afery GetBack.

UKNF zwraca uwagę, że przepisy obowiązującego prawa nie przyznają mu uprawnień umożliwiających odwołanie członka rady nadzorczej banku w przypadku, kiedy przestał on spełniać wymogi w zakresie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Urząd może zawiesić członka rady nadzorczej tylko od momentu złożenia wniosku do podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji o jego odwołaniu z rady nadzorczej. „Uchwały podjęte przez walne zgromadzenia Idea Banku i Getin Noble zamykają więc KNF możliwość zawieszenia członka rady nadzorczej" – podkreśla UKNF.

Zastrzega jednak, że nie wyłącza to możliwości uwzględnienia okoliczności podjęcia takich uchwał oraz sposobu ustosunkowania się do wniosków KNF w ramach innych działań nadzorczych dotyczących banków lub ich wiodących akcjonariuszy. Przypomnijmy, że w sprawie Getin Holdingu, głównego akcjonariusza Idea Banku, KNF prowadzi postępowanie administracyjne, które może zakończyć się karą finansową dla holdingowej spółki (chodzi o niewywiązanie się z obietnicy złożonej KNF i dotyczącej odpowiedniego zarządzania Idea Bankiem mającym od paru lat wielką lukę kapitałową).

Urząd zwraca uwagę, że w przeszłości proponował wprowadzenie do polskiego prawa przepisów, które w tego typu sytuacjach umożliwiałyby KNF skuteczne działanie. Rozwiązanie polegałoby na przyznaniu KNF kompetencji do odwołania członka rady nadzorczej banku na mocy decyzji KNF, stanowiłoby to zarazem dopełnienie implementacji dyrektywy CRD IV. „W związku z trwającym procesem legislacyjnym zmierzającym do implementacji dyrektywy CRDV, UKNF nadal stoi na stanowisku, że konieczne jest uwzględnienie w krajowych przepisach takiego uprawnienia KNF. Dopiero pełne wdrożenie takich rozwiązań pozwoli Komisji na skuteczne egzekwowanie spełniania wymogów odpowiedniości przez osoby pełniące kluczowe funkcje w bankach" – argumentuje KNF.