BOŚ zwołał na 30 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze będą głosować nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód dotyczących hipotek walutowych. Akcjonariusze mają także upoważnić zarząd do ustalenia zasad i zatwierdzenia warunków, na jakich ugody będą zawierane.

Proponowana uchwała wymaga zgody walnego z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia przez bank do zawierania ugód na sytuację finansową banku. "Przyjęcie uchwały stanowi też odpowiedź banku na propozycję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zawierania przez banki z kredytobiorcami ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie obcej podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe i uwzględnia elementy tej propozycji w warunkach programu ugód" – podał BOŚ.

Bank ma nie tylko hipoteki we frankach (warte 890 mln zł) jak i te w euro (590 mln zł). BOŚ do tej pory nie podał szacunków kosztów konwersji swoich hipotek walutowych według propozycji KNF. Gdyby przyjąć wskaźnik podobny jak w innych bankach, które opublikowały te oszacowania, koszt ten może wynieść brutto 310 mln zł (w przypadku franków) i 210 mln zł (w euro). BOŚ na koniec września miał 2,27 mld zł kapitału własnego. Współczynnik kapitału TCR wyniósł 16,6 proc. wobec wymogu 11 proc. Tier 1 wyniósł zaś 14,8 proc. wobec wymogu 8,9 proc.

Do tej pory zwyczajne walne zgromadzenia zwołali Santander, mBank i Millennium. I choć w ich porządku obrad punkt dotyczący ugód z frankowiczami znalazł się, ale tylko pod postacią informacji do akcjonariuszy w tym temacie. Na razie nie będzie głosowania w tej sprawie.