Jednocześnie kwartalny zysk był o 1,3 proc. niższy niż przed rokiem, ale o 44 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale.

Na poziom skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. w dużym stopniu wpłynęło obciążenie od lutego br. podatkiem bankowym, który w tym okresie wyniósł 148 mln zł. Jak podaje bank w warunkach porównywalnych dynamika zysku netto Grupy wyniosłaby 21,6 proc. w ujęciu rocznym i 77,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I kw. 2016 r. roku wyniósł 2,7 mld zł (+4,1 proc. r/r) i był głównie efektem wzrostu wyniku z odsetek (+10,9 proc. r/r), przede wszystkim dzięki obniżeniu kosztów odsetkowych o 29,3 proc. r/r . Marża odsetkowa wyniosła 3,1 proc.

Wynik prowizyjny spadł o 6,4 proc. w porównaniu rocznym i o 8,4 proc. kwartalnie.

Koszty administracyjne były o 3,2 proc. niższe niż przed rokiem dzięki obniżeniu kosztów rzeczowych i amortyzacji, przy utrzymaniu kosztów osobowych na zbliżonym poziomie. W porównaniu do poprzedniego kwartału koszty były niższe o 29 proc. , ale na ich poziom w IV kw. 2015 r. wpływ miały zdarzenia jednorazowe (337,9 mln zł opłaty do BFG w związku z upadłością SK Banku oraz 142 mln zł wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców).

Bank podał, że wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w I kwartale 2016 r. był na poziomie 50,7 proc. bez podatku bankowego, a z podatkiem 56,2 proc.

Zwrot z kapitałów (ROE) ukształtował się na poziomie 9,3 proc. bez podatku (8,8 proc. z podatkiem), a zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,1 proc. bez podatku (1,0 proc. z podatkiem). Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,4 proc. a współczynnik kapitału Tier1 14,1 proc. (dla samego banku odpowiednio: 16,3 proc. i 14,9 proc.) . To oznacza wzrost o 2,3 pp. r/r w efekcie zwiększenia funduszy własnych o 12,4 proc. r/r, przy obniżeniu łącznego wymogu kapitałowego o 4,5 proc. r/r.

- Spełnienie dodatkowych wymogów kapitałowych KNF umożliwia kontynuowanie polityki dywidendowej w kolejnych latach - podkreśla bank w prezentacji kwartalnych wyników.