fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kiedy gmina pochowa zmarłego

www.sxc.hu
Rada gminy nie może w sposób dowolny określać uchwałą przypadków, w których gmina będzie chować zmarłych, określił je bowiem ustawodawca
Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Po jej przeanalizowaniu wojewoda podlaski stwierdził, że niniejsza uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym stwierdził jej nieważność (sygn. akt NK.II.4131.127.2012.AR).
- W treści uchwały rada określiła m.in krąg podmiotów, którym przysługuje sprawianie pogrzebu przez gminę – mówi Aneta Kuberska, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Rada zawężając krąg osób uprawnionych do pogrzebu na koszt gminy naruszyła art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – wyjaśnia.
W art. 10 ust. 1 ustawy, określone zostały przez ustawodawcę podmioty, którym przysługuje prawo chowania zmarłych. Zgodnie z tym przepisem prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. Natomiast ust. 2 stanowi, iż zwłoki niepochowane przez  najbliższą rodzinę  mogą zostać przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. W sytuacji niepochowania zwłok przez rodzinę lub nieprzekazania ich publicznej uczelni zwłoki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
- Stwierdzić zatem należy, iż przytoczony przepis ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustanawia po stronie gminy obowiązek pochowania zwłok ludzkich niepochowanych w sposób w tym przepisie określony – wyjaśnia Aneta Kuberska. - Dlatego też rada nie jest władna do określenia kręgu osób, którym przysługuje prawo pochówku przez gminę - dodaje.
ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustanawia po stronie gminy obowiązek pochowania zwłok ludzkich
 
W zakwestionowanej przez wojewodę uchwale rada  postanowiła również, że „organizatorem pogrzebu dla osób samotnych i bezdomnych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a dla osób posiadających rodzinę - rodzina".
- Postanowienie to narusza ustawową kompetencję organu stanowiącego gminy w zakresie działalności uchwałodawczej – mówi Aneta Kuberska.
Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
- Należy zatem stwierdzić, że zapis uchwały, w części dotyczącej przyznania przez radę Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej kompetencji do sprawiania osobom bezdomnym pogrzebu na koszt gminy jest niezgodny z przepisami ustawy o pomocy społecznej – wyjaśnia wicedyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. – To bowiem wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy – dodaje Aneta Kuberska.
Wobec powyższego należy uznać, że rada nie posiada  kompetencji do określenia w drodze uchwały, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje sprawianie pogrzebu dla osób bezdomnych.
Rada postanowiła również, że „sprawianie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego". Zdaniem organu nadzoru jest to naruszenie ustawowej kompetencji Rady Gminy w zakresie działalności uchwałodawczej. Zdaniem wojewody podlaskiego niniejszy zapis uchwały, w części dotyczącej uzależnienia kwestii sprawiania pogrzebu od rozpoznania sytuacji przez pracownika socjalnego, stanowi istotne naruszenie obowiązujących przepisów prawa.  - W żadnym z ustawowo określonych zadań pracowników socjalnych nie został uregulowany obowiązek dokonania rozeznania sytuacji przez pracownika socjalnego w kwestii zasadności sprawiania pogrzebu na koszt miasta – wyjaśnia stanowisko organu nadzoru  Aneta Kuberska.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA