fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Aby całkowicie uniknąć podatku, trzeba dopełnić kilku formalności

Najbliższa rodzina może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków. Nie dotyczy to jednak zięcia i synowej, teścia i teściowej
Krąg spadkobierców, którzy mogą skorzystać z nowego, całkowitego zwolnienia, jest więc nieco węższy od kręgu bliskich zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej.
Przed 1 stycznia 2007 r. spadek na rzecz np. syna i synowej był opodatkowany tak samo. Teraz syn, który wspólnie z żoną odziedziczył po swych rodziców np. dom rekreacyjny, nie zapłaci żadnego podatku, natomiast jego żona musi się rozliczyć z fiskusem. Jeśli jednak syn daruje następnie żonie ten domek czy udział w nim, żadnego podatku nie będzie.
Całkowite zwolnienie dla najbliższych nie jest limitowane. Korzysta z niego zarówno ten, kto odziedziczył np. udział w mieszkaniu wart 40 tys. zł, jak i ktoś, kto jest dziedzicem wielomilionowej fortuny.
Warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia jest zgłoszenie otrzymanego spadku w urzędzie skarbowym naczelnikowi urzędu. Takiego obowiązku nie ma, gdy wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby albo po tej samej osobie w okresie poprzedzającym rok, w którym nabyło się spadek, nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 9637 zł.
Zgłoszenia w urzędzie skarbowym powinien dokonać nabywca, a więc spadkobierca, zapisobiorca czy też inna bliska osoba, która otrzymała zachowek.
UWAGA! Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego na czas spowoduje, że zapłacimy podatek zgodnie z zasadami odnoszącymi się do bliskich z I grupy podatkowej, tak jakby nie było tego generalnego zwolnienia.
Jeśli więc spóźnimy się ze zgłoszeniem spadku, zapłacimy od niego podatek. Obciąży on nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku wynoszącą dla nabywców z I grupy podatkowej 9637 zł i obliczony będzie zgodnie z najłagodniejszą, progresywną skalą przewidzianą dla tej grupy podatkowej.
Na złożenie zawiadomienia na formularzu SD-Z („Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych”) mamy tylko jeden miesiąc, licząc od dnia powstania obowiązku zapłaty podatku (obowiązku podatkowego – patrz w ramce niżej). Moment jego powstania zależy od sposobu (spadek, zapis, zachowek itp.) uzyskania dóbr materialnych.
Zdarza się, że w momencie stwierdzenia przez sąd praw do spadku spadkobierca nie wie o wszystkich dobrach wchodzących w jego skład. Jeśli więc później dowie się, że np. ojciec był współwłaścicielem jakiejś nieruchomości, powinien zgłosić to dodatkowo w urzędzie skarbowym. Na dopełnienie tego obowiązku będzie mieć miesiąc, licząc od dnia powzięcia wiadomości o przysporzeniu.
Zawiadomienie składa się na urzędowym formularzu mającym konstrukcję podobną do znanych nam PIT. Jest to formularz SD-Z „Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych”. Można go znaleźć w Internecie: www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27765. Jest tam również wersja interaktywna.
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują:
- całkowite zwolnienie dla najbliższych,
- zwolnienie obejmujące wartość wkładu na mieszkanie lokatorskie w spółdzielni uzyskanego w drodze dziedziczenia przez spadkobierców z I i II grupy podatkowej,
- prawo do wszystkich zwolnień na takich samych warunkach jak dla osób mających obywatelstwo polskie lub miejsce zamieszkania w Polsce dla obywateli i mieszkańców państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy otrzymują spadek i darowiznę od obywatela polskiego lub osoby tu zamieszkałej albo otrzymują jako spadek lub darowiznę nieruchomość położoną w Polsce.
Dziedziczenie
Obowiązek zapłaty podatku powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Postanowienie takie staje się prawomocne, jeśli nikt z uczestników postępowania spadkowego nie wniesie od niego apelacji, po upływie trzech tygodni:
- od doręczenia go uczestnikowi (spadkobiercy) występującemu w sprawie bez adwokata czy radcy prawnego,
- od ogłoszenia, jeśli uczestnik (spadkobierca) był obecny przy ogłoszeniu postanowienia.
Zapis, dalszy zapis, polecenie spadkodawcy
Z chwilą otrzymania przez zapisobiorcę, dalszego zapisobiorcę, beneficjenta polecenia od wykonującego zapis czy polecenie spadkobiercy tego, co w testamencie przeznaczył spadkodawca, np. określonej kwoty pieniędzy, samochodu, obrazu itp.
Zachowek
Z chwilą otrzymania całości lub części kwoty należnej od zobowiązanego.Dyspozycja właściciela rachunku bankowego na wypadek śmierciZ chwilą śmierci spadkodawcy.
Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnymZ chwilą śmierci uczestnika funduszu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA