fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 grudnia 2007

nie wymaga nostryfikacji stopień naukowy doktora przyznany przez Europejski Instytut Uniwersytecki; z postępowania nostryfikacyjnego może być zwolniona osoba, która ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i ma stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki uzyskany w państwie członkowskim Unii, Szwajcarii lub w jednym z państw EFTA – takie zmiany wprowadził minister nauki i szkolnictwa wyższego do swojego rozporządzenia (DzU nr 233, poz. 1714)
minister rolnictwa i rozwoju wsi wskazał sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (DzU nr 233, poz. 1715)
on też postanowił, że opłata – gotówka lub przelew – za wydanie opinii o planie nawożenia wynosi 6,30 zł za każde pole, którym jest powierzchnia użytków rolnych nie większa niż 4 ha lub każda uprawa jednego gatunku rośliny uprawnej na tej samej powierzchni (DzU nr 233, poz. 1716)
zmienione 4 grudnia rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjęcia uzupełnienia programu operacyjnego „Pomoc techniczna 2004 – 2006” (DzU nr 233, poz. 1717)
- w 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a (dofinansowanie pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych) w wysokości do 25 proc. środków zapewniających jego wykonanie – to jedyna zmiana wprowadzona do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; przepis ten wszedł w życie 29 grudnia, ale z mocą od 1 stycznia 2008 roku (DzU nr 247, poz. 1822)
- zmodyfikowane rozporządzenie Rady Ministrów na temat zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (DzU nr 247, poz. 1824)
- w dwóch rozporządzeniach ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniły się częściowo przepisy o dotacjach na:
– zadania objęte mecenatem państwa (DzU nr 247, poz. 1831)
– prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU nr 247, poz. 1832)
- jego kolejne zmodyfikowane rozporządzenie mówi o warunkach uzyskiwania dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury (DzU nr 247, poz. 1833)
- stawka płatności cukrowej za 2007 r. wynosi 37,29 zł za tonę buraków cukrowych (DzU nr 247, poz. 1836)
- 29 grudnia straciły moc jako niezgodne z konstytucją:
– art. 48 ust. 2 pkt 1 lub b i art. 48 ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. w częściach obejmujących wyrażenie „w dniu wszczęcia postępowania”,
– art. 130 (2) § 4 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu nadanym ustawą z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) w zakresie, w jakim w postępowaniu w sprawach gospodarczych przewidują, że sąd odrzuca nieopłacone zarzuty od nakazu zapłaty wniesione przez przedsiębiorcę niereprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej opłaty (DzU nr 247, poz. 1844 – 1845)
- dwa rozporządzenia ministra finansów o zasadach rachunkowości: zakładów ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych; oba obowiązują od 29 grudnia z mocą od 20 września 2007 r. (DzU nr 248, poz. 1846 – 1847); także z mocą od 20 września obowiązuje trzecie jego rozporządzenie – o rachunkowości funduszy inwestycyjnych – z tym że weszło ono w życie 31 grudnia (DzU nr 249, poz. 1859)
- doradcy rolnośrodowiskowi mogą doradzać przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt do 31 grudnia 2012 r. (DzU nr 248, poz. 1850)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA