fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Zgoda Brukseli na pomoc dla węgla

Bloomberg
Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla spółek z sektora górnictwa węgla kamiennego. W latach 2011-2015 polskie przedsiębiorstwa otrzymają ok. 2,5 mld zł
16 maja 2011 roku UOKiK zgłosił Komisji Europejskiej projekt programu pomocowego dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest to kontynuacja programu, który obowiązywał od 2008 do 2010 roku. 23 listopada KE zgodziła się na przyznanie przez państwo pomocy publicznej dla Kompanii Węglowej, Katowickiej Grupy Kapitałowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wsparcie zostanie udzielone w latach 2011-2015 przez: Ministra Gospodarki, Prezesa Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pomoc ma polegać na dotacjach udzielanych przez Ministra Gospodarki przeznaczonych na: zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu ich całkowitej likwidacji; zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie oraz po zakończeniu ich likwidacji; naprawianie szkód wywołanych działaniem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych złóż; finansowanie należnego pracownikom lub byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych uprawnień do bezpłatnego węgla lub rent wyrównawczych; finansowanie należnego pracownikom lub byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych uprawnień do ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, wypłacanych przez ZUS.
Wsparcie ma również obejmować zwolnienie Spółki Restrukturyzacji Kopalń z obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec PFRON oraz opłat i kar wobec NFOŚiGW w części dotyczących tych funduszy z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.
NFOŚiGW będzie również idzielać dotacji Spółce Restrukturyzacji Kopalń przeznaczonych na przywrócenie wartości użytkowej ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górniczą oraz ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych.
Zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji, program ten jest zgodny z decyzją Rady z w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Udzielenie wsparcia przedsiębiorcy ze środków publicznych możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską – wyjątek stanowi pomoc de minimis oraz pomoc udzielana w ramach wyłączeń grupowych. Za zgłoszenie (notyfikację) projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej Komisji Europejskiej, a następnie uczestniczenie w postępowaniu przed Komisją, odpowiedzialny jest Prezes UOKiK.
Komisja ma dwa miesiące na wydanie decyzji stwierdzającej zgodność planowanego wsparcia z przepisami wspólnotowymi. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli w trakcie postępowania KE poprosi o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Kolejny dwumiesięczny termin liczy się od momentu otrzymania przez nią odpowiedzi. Od decyzji można odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA