fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Sprawozdania finansowe samorządów: Więcej pracy skarbnika

www.sxc.hu
Nowe zasady sprawozdań finansowych za 2011 r. wymagają przekształcenia danych z ubiegłego roku
Dla sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego rok 2011 jest przełomowy. Gminy, powiaty i województwa, a także ich jednostki organizacyjne – po raz pierwszy – będą sporządzać sprawozdania według nowych wzorów.
Ponadto sprawozdania finansowe będą przygotowane na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z nowymi planami kont dla budżetu i jednostek organizacyjnych, które odzwierciedlają zmiany zasad rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2011 roku.
W ewidencji rachunkowej wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stosują nowe reguły ewidencji dochodów i wydatków budżetowych oraz zasad ustalania wyniku wykonania budżetu.
Jest to skutek wyeliminowania tzw. funduszy pomocowych z ewidencji wykonania budżetu. Do planu kont jednostek organizacyjnych wprowadzono zaś nową klasyfikację i ewidencję przychodów oraz kosztów.
Zmienione zostały także zasady obliczania wyniku finansowego.
To wszystko powoduje konieczność przekwalifikowania niektórych danych porównawczych za 2010 rok w sprawozdaniach za 2011 rok. Niektóre pozycje sprawozdania za 2010 rok należy przekształcić w nowe pozycje wzorów sprawozdania za 2011 rok przy zastosowaniu „podejścia retrospektywnego". Inaczej mówiąc, uwzględniając zakres i treść pozycji nowych wzorów sprawozdania finansowego, dane za 2010 r. przedstawić należy według zasad rachunkowości obowiązujących w 2011 roku. Ma to na celu zapewnienie porównywalności danych roku sprawozdawczego z rokiem poprzednim.
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 128, poz.  861), wprowadzające transformację niektórych reguł rachunkowości budżetowej, nie zawiera przepisów przejściowych w sprawie wdrożenia nowej sprawozdawczości finansowej. Należy więc przyjąć zasady ogólne rachunkowości odwołujące się między innymi właśnie do „podejścia retrospektywnego".
Paragraf 20 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 roku wprowadza nową metodologię sporządzania sprawozdań łącznych oraz ich zakres. Za 2011 rok jednostki samorządu terytorialnego sporządzają  łączne: bilanse, rachunki zysków i strat oraz zmiany w funduszu jednostki razem dla  jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Przy ustalaniu wartości pozycji sprawozdania łącznego sumuje się odpowiadające im pozycje wszystkich sprawozdań jednostkowych i stosuje „wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami" objętymi łącznym sprawozdaniem.
W systemie normatywnym rachunkowości budżetowej brakuje szczegółowych uregulowań w zakresie metodologii przygotowania sprawozdań łącznych, więc do ustalania wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi stosować należy odpowiednio metody ich obliczania zaprezentowane w art. 51 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223).
W łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego wyłączeniom będą podlegały:
Uwzględniając specyfikę sporządzania łącznych sprawozdań samorządowych jednostek i zakładów budżetowych,  wyłączenia zastosować należy do dotacji otrzymywanych z budżetu, a także do nadwyżki środków budżetowych przekazywanej do budżetu przez samorządowy zakład budżetowy.
—oprac. cyran
Autor jest biegłym rewidentem
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA