fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Ubezpieczenie assistance dla pracownika nie jest kosztem

Jeśli składka na ubezpieczenie zatrudnionych obejmuje pomoc assistance, może nie być uznana za kosz podatkowy
Taki jest wniosek z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 20 października 2011 (IPTPB3/423-128/11-4/GG).
Spółka wykupuje ubezpieczenia dla swoich pracowników wyjeżdżających w zagraniczne podróże służbowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz tzw. ubezpieczenie assistance (świadczenie pomocy w razie ewentualnych trudności w trakcie podróży).
W zależności od rodzaju polisy kwota składki jest rozbita na poszczególne zakresy ubezpieczenia bądź podana w kwocie łącznej (odnoszącej się do całego zakresu ubezpieczenia). Spółka pytała, czy cała kwota składki jest kosztem uzyskania przychodu. W jej ocenie składki mogą zostać w całości zaliczone do kosztów podatkowych.
Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Stwierdziła, że pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko takie składki na ubezpieczenia pracowników, które dotyczą kategorii ryzyka wymienionych w  art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT.
Dlatego, jeżeli polisa ubezpieczeniowa wykupiona dla zatrudnionego odbywającego podróż służbową obejmuje swym zakresem również ubezpieczenie assistance (które nie zalicza się do grup ryzyka wymienionych w tym przepisie) i nie zawiera informacji, jaka część składki przypada na to ubezpieczenie, wydatek poniesiony w związku z zakupem całej polisy nie jest kosztem uzyskania przychodów.
Komentuje Kamil Januszek, konsultant w Dziale PrawnopodatkowymPwC
Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki z tytułu ubezpieczenia dla pracowników, jeżeli są spełnione przesłanki przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem tylko takie składki mogą być kosztem podatkowym, które dotyczą określonych grup ryzyka ubezpieczeniowego (np. ubezpieczenia na życie).
W ten sposób kosztem uzyskania przychodu mogą być przykładowo składki z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW, natomiast wydatki na zapewnienie pomocy assistance już nie.Jeżeli zatem pracodawca wykupi pracownikowi ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia, NNW i pomoc assistance, to może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko część składki (dotyczącą kosztów leczenia oraz NNW).
W tej sytuacji pracodawca powinien więc pomniejszyć całą kwotę zapłaconą z tytułu ubezpieczenia o wartość składki przypadającą na pomoc assistance. Tak obliczona kwota będzie kosztem podatkowym (jeżeli są spełnione pozostałe przesłanki wymienione w ustawie o CIT).
Problem pojawia się, gdy polisa nie zawiera informacji, jaka część składki przypada na poszczególne zakresy ubezpieczenia (w tym na pomoc assistance), ponieważ podatnik nie może określić kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazują interpretacje podatkowe, fiskus opowiada się za stanowiskiem niekorzystnym dla podatników, zgodnie z którym cała kwota składki nie jest w tej sytuacji kosztem podatkowym.
Aby uniknąć sporów z organami podatkowymi, pracodawcy powinni więc dokładnie analizować umowy zawarte z ubezpieczycielami. Zgodnie bowiem z ogólną regułą przyjmowaną w praktyce, do kosztów można zaliczyć tylko takie wydatki, których wysokość wprost wynika z dokumentów posiadanych przez podatnika.
Jeżeli polisa nie wskazuje kwot przypadających na poszczególne zakresy ubezpieczenia, to organy podatkowe mogą przyjąć, że podatnik nie jest w stanie udowodnić, jaka kwota wydatków przypada na ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz NNW (a tylko ta część składki może być zaliczona do kosztów podatkowych).
Dlatego, jeżeli polisa wykupiona dla pracownika obejmuje koszty leczenia, NNW i pomoc assistance, warto, aby pracodawca porozumiał się z ubezpieczycielem i poprosił o podział kwoty składki na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w zawieranej umowie.
Wówczas będzie posiadał dokument, z którego wynika kwota wydatków przypadająca na ubezpieczenie z tytułu kosztów leczenia oraz NNW, zaliczane do kosztów podatkowych.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA