fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zwolnienie lekarskie chroni przed karą

Pracownik, który choruje, nie musi się w tym czasie obawiać upomnienia czy nagany. Może się ich spodziewać po powrocie do firmy, ale dopiero po złożeniu wyjaśnień
- Podczas rozliczania kart płatniczych za styczeń okazało się, że pracownik nadużywał firmowej karty płatniczej, a w okresie urlopu wypoczynkowego (24 – 31 grudnia 2010) – samochodu służbowego do celów prywatnych.
Czy można zastosować karę porządkową w formie upomnienia i wysłać mu ją pocztą, jeżeli przebywa teraz na L4? – pyta czytelnik.
Wobec konieczności uprzedniego wysłuchania pracownika nie byłoby możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy udzielenie pracownikowi kary upomnienia pod jego nieobecność i wysłanie mu pocztą informacji o ukaraniu.

Rodzajowe przewinienia

Kodeks pracy w art. 108, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, przewiduje kary porządkowe.
Są nimi kara upomnienia i kara nagany. Jest jeszcze kara pieniężna. Pracodawcy wolno ją nałożyć za:
- nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych,
- opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Wynika z tego, że kodeks pracy przewiduje kary porządkowe za  określone rodzajowo przewinienia pracownika.
Jeżeliby uznać, że te w postaci nadużywania do celów prywatnych powierzonego mu mienia pracodawcy stanowią naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy – bo do jego obowiązków należy dbałość o mienie pracodawcy i przestrzeganie zasad regulujących korzystanie z firmowego mienia – to wówczas za takie czyny można by zatrudnionemu wymierzyć stosowną karę porządkową, np. upomnienia.

Ustawowe wymogi

Kodeks pracy przewiduje terminy, kiedy można zastosować wobec pracownika karę porządkową. Mianowicie nie wolno jej nałożyć po upływie
- dwóch tygodni od powzięcia wiadomości przez pracodawcę o naruszeniu obowiązku pracowniczego i
- trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
Poza tym szef musi pamiętać o uprzednim wysłuchaniu pracownika. Tego warunku nie sposób jednak spełnić, gdy pracownik jest nieobecny w zakładzie pracy.
W efekcie może upłynąć dwutygodniowy termin na ukaranie, ale do tego nie dojdzie. Taka okoliczność została bowiem przewidziana w art. 109 § 3 k.p.
Przepis ten stanowi, że jeżeli z powodu absencji pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się podwładnego w firmie.
Zatem mimo nieobecności pracownika pracodawca będzie mógł zastosować wobec niego karę porządkową, także po upływie dwóch tygodni od chwili gdy dowiedział się o jego przewinieniu, czyli po powrocie pracownika do pracy. Oczywiście po jego uprzednim wysłuchaniu.
Uwaga! Art. 109 § 3 k.p. wprowadza zawieszenie jedynie dwutygodniowego terminu. Gdyby więc okazało się, że od chwili popełnienia przewinienia przez pracownika upłynęły co najmniej trzy miesiące, to po tym czasie zastosowanie wobec niego kary porządkowej nie byłoby możliwe.
Autorka jest radcą prawnym w kancelarii KPMG D.Dobkowski
Czytaj też:
 
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA