fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Pułapka na pracującego emeryta

www.sxc.hu
Zmiany w wydawaniu świadectw pracy mogą być szczególnie niebezpieczne dla pracujących emerytów zatrudnionych na terminowych umowach
Jestem pracującym emerytem. Idąc na emeryturę w październiku 2010 r. nie rozwiązałem umowy o pracę. Cały czas pracuję dla tego samego pracodawcy, mam umowę na czas określony od  1 sierpnia 2010 r.  do 31 grudnia 2011 r.  Zgodnie z nowymi przepisami będę musiał zakończyć zatrudnienie 30 września. Od 1 października 2011 r. mam zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony. W ZUS na potwierdzenie zakończenia umowy o pracę będę musiał przedstawić  świadectwo pracy. Czy pracodawca mi je wystawi? Kadrowa twierdzi, że świadectwa nie będzie mi musiała wystawić. Czy ma rację?

Rzeczywiście, z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że czytelnik będzie musiał rozwiązać angaż przynajmniej na jeden dzień, by zachować prawo do wypłaty emerytury po 1 października 2011 r.
Od 21 marca 2011 r. zmieniły się też zasady wystawiania pracownikom zatrudnianym na bezpośrednio następujące po sobie umowy terminowe świadectw pracy.
Jednak zmiany w tym zakresie nie dotyczą czytelnika. Otrzyma on świadectwo pracy wydawane na „starych” zasadach. Powinien więc zgłosić pracodawcy żądanie wydania świadectwa pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (zgodnie z § 2a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).
Jeśli czytelnik dotrzyma tego terminu, pracodawca będzie musiał w dniu rozwiązania stosunku pracy wydać świadectwo pracy niezbędne do przedstawienia w ZUS w celu poświadczenia zakończenia pracowniczego angażu.

Kto otrzyma świadectwo pracy na starych zasadach?

Do 20 marca 2011 r. w przypadku umów terminowych bezpośrednio po sobie następujących pracodawca musiał wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego żądanie. I nadal jest zobowiązany wydać świadectwo pracy zgodnie z obowiązującymi do 20 marca przepisami, jeżeli w dniu 21 marca trwa kolejna terminowa umowa o pracę.
Przykład
Pani Barbara zatrudniona jest u tego samego pracodawcy na podstawie dwóch następujących bezpośrednio po sobie umów na czas określony. Od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. była zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny, zaś od 1 marca do 31 grudnia 2011 r. świadczy pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Jeśli od 1 stycznia 2012 r. pracodawca zawrze z panią Barbarą kolejną umowę terminową, to będzie zobowiązany do wystawienia pracownicy świadectwa pracy na jej wniosek, zgodnie z przepisami obowiązującymi do 20 marca 2011 r., ponieważ umowa terminowa łącząca strony w chwili wejścia w życie nowych regulacji (21 marca) była kolejną (w tym wypadku drugą) umową na czas określony.

Kto otrzyma świadectwo pracy na nowych zasadach?

Obecnie,z nowego brzmienia art. 97 § 11 kodeksu pracy wynika, że - w przypadku terminowych umów o pracę bezpośrednio po sobie następujących - pracodawca musi wydać świadectwo pracy,  jeżeli pracownik pozostaje u niego w zatrudnieniu na podstawie:
Świadectwo pracy będzie obejmować w tych przypadkach wszystkie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wyżej wymienionych umów terminowych, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.
Dodane w art. 97  § 12 i § 13 k.p. precyzują, że świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu  łącznego 24-miesięcznego okresu wykonywania terminowego zatrudnienia. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
Przykład
Pan Tomasz zatrudniony został na roczną umowę o pracę – od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Bezpośrednio po zakończeniu tego angażu strony zawarły kolejną umowę terminową – tym razem od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r. Pracodawca pana Tomasza wyda mu świadectwo pracy na nowych zasadach (a więc po zakończeniu 24 miesięcznego terminowego następującego bezpośrednio po sobie zatrudnienia), ponieważ w dniu zmiany przzepisów -  21 marca - trwała dopiero pierwsza umowa na czas określony.

7 dni na sporządzenie świadectwa

Zgodnie z nowymi przepisami Pan Tomasz (z przykładu wyżej) będzie mógł się domagać wydania świadectwa pracy po zakończeniu każdej terminowej umowy o pracę  lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie wszystkich zawartych na czas określony umów, przypadających w 24-miesięcznym, terminowym okresie zatrudnienia. Pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
UWAGA! Zgodnie z nadal obowiązującym § 2a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.) pracownik powinien zgłosić pracodawcy żądanie wydania świadectwa pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Pracodawca jednak będzie miał 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie na wydanie świadectwa. Jeśli więc pracownik wystąpi o nie w przedostatnim dniu zatrudnienia, to jedynie od dobrej woli pracodawcy zależeć będzie, czy wystawi je w dniu zakończenia współpracy, czy zgodnie z ustawowym 7-dniowym terminem.
WAŻNE: 7-dniowy termin ma istotne znaczenie dla pracujących emerytów, zatrudnionych na podstawie kolejnej umowy terminowej trwającej w dniu 21 marca 2011 r., którzy będą musieli zakończyć zatrudnienie do 30 września 2011 r., żeby nadal otrzymywać i emeryturę i wynagrodzenie. Aby zachować ciągłość prawa do wypłaty emerytury emeryt powinien już na 7 dni przed zakończeniem pracowniczego angażu wystąpić do pracodawcy o wystawienie świadectwa pracy.
 
Kiedy trzeba wydać świadectwo pracy?
 
Stan prawny do 20 marca 2011 r.
Stan prawny od 21 marca 2011 r.
umowa o pracę na czas nieokreślony
 
W dniu zakończenia umowy o pracę
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi  nie jest możliwe, pracodawca, w ciągu 7 dni   od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy  pocztą albo doręcza go w inny sposób
umowa o pracę na czas nieokreślony
 
W dniu zakończenia umowy o pracę
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi  nie jest możliwe, pracodawca, w ciągu 7 dni   od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy  pocztą albo doręcza go w inny sposób
zakończone umowy na czas określony bez kontynuacji   stosunku pracy
 
W dniu zakończenia umowy o pracę
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi  nie jest możliwe, pracodawca, w ciągu 7 dni   od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy  pocztą albo doręcza go w inny sposób
zakończone umowy na czas określony bez kontynuacji   stosunku pracy
 
W dniu zakończenia umowy o pracę
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi  nie jest możliwe, pracodawca, w ciągu 7 dni   od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy  pocztą albo doręcza go w inny sposób
zakończenie umowy na czas określony i nawiązanie   bezpośrenio po niej kolejnej umowy terminowej
na żądanie pracownika
 
zakończenie umowy na czas określony i nawiązanie   bezpośrenio po niej kolejnej umowy terminowej
po zakończeniu każdej terminowej umowy o   pracę  na żądanie pracownika –   maksymalny termin na wydanie świadectwa pracy to 7 dni
 
obligatoryjnie po zakończeniu łącznego 24   miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie wszystkich zawartych na w tym   czasie umów zawartych na czas określony – w dniu zakończenia łącznego 2   letniego zatrudnienia, chyba, że stosunek pracy trwa nadal – wtedy w   dniu  jego zakończenia
zakończenie umowy na czas określony i nawiązanie   bezpośrenio po niej umowy bezterminowej
na żądanie pracownika
zakończenie umowy na czas określony i nawiązanie   bezpośrenio po niej umowy bezterminowej
W dniu zakończenia umowy o pracę
Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi  nie jest możliwe, pracodawca, w ciągu 7 dni   od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy  pocztą albo doręcza go w inny sposób
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA