fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Limit na przyszły rok ustalamy dopiero we wrześniu

- Jak mam ustalić limit przychodów, którego przekroczenie obliguje do założenia ksiąg rachunkowych w 2008 r.? Ustawa o rachunkowości odsyła do kursu euro z poprzedniego roku obrotowego. Czy oznacza to, że mogę już teraz go wyliczyć na podstawie kursu 2006 r.? Ułatwiłoby mi to zaplanowanie transakcji. Czy też muszę zaczekać do 30 września i dopiero wtedy będę znał limit? -pyta czytelnik DF
Prawidłowy jest drugi sposób wyliczenia limitu. O formie prowadzenia księgowości w przyszłym roku decyduje więc kwota, którą wyliczymy na podstawie kursu euro z30 września tego roku. Przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów. Limit wyliczać muszą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.
Określając kwotę limitu, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) odsyła do przepisów o rachunkowości. Zgodnie bowiem z art. 24a ust. 4 updof przedsiębiorca musi założyć księgi rachunkowe, jeżeli jego przychody (w rozumieniu art. 14) za poprzedni rok podatkowy wyniosą w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Przy czym kwotę przychodów przelicza się na walutę polską według średniego kursu NBP, obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 6 updof). Zgodnie natomiast z ustawą o rachunkowości (dalej uor) księgi muszą prowadzić m.in. przedsiębiorcy, którzy uzyskają przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 uor). Wielkości wyrażone w euro - zgodnie z art. 3 ust. 3 uor - przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez NBP, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Z wyliczeniem limitu czytelnik musi zatem poczekać do 30 września. O tym, czy w danym roku będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe, decydują zawsze przychody z roku poprzedniego. Jeżeli natomiast w 2008 r. jego przychody, które wymienia ustawa o rachunkowości, nie przekroczą wyrażonej w euro kwoty limitu, przedsiębiorca będzie mógł od 1 stycznia 2009 r. zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych i ponownie prowadzić ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA