Doradcy podatkowi

Nocna zmiana warty u doradc闚 podatkowych

Delegaci podjeli uchwa喚 na temat etyki zawodowej, statutu Krajowej Izby Doradc闚 Podatkowych, programu jej dzia豉nia i zasad gospodarki finansowej
Nieznane, Seweryn So速ys
Obrady Drugiego Zjazdu Izby Doradc闚 Podatkowych mia造 niezwykle burzliwy charakter. Zdominowa造 je kwestie personalne. W nocnym g這sowaniu dosz這 do zmiany w豉dz korporacji
O tym, 瞠 dyskusji na tematy personalne nie da si unikn寞 na Drugim Nadzwyczajnym Krajowym Zjedzie Izby Doradców Podatkowych, by這 wiadomo od pocz靖ku. W zasadzie zacz窸a si ona ju na pierwszym zjedzie nadzwyczajnym, który odby si w lutym tego roku. Narastaj鉍e napi璚ie mo積a by這 zaobserwowa na hotelowych korytarzach jeszcze przed rozpocz璚iem zjazdu.
Nie by豉 wi璚 zaskoczeniem pierwsza próba si mi璠zy zwolennikami dotychczasowego przewodnicz鉍ego a zwolennikami ust雷ienia przez niego z pe軟ionej funkcji, do której dosz這 ju przy ustalaniu ostatecznego kszta速u porz鉅ku obrad. Najpierw bowiem zg這szona zosta豉 propozycja wykrelenia z porz鉅ku zjazdu punktów dotycz鉍ych spraw personalnych, a w zamian przeprowadzenia dyskusji nad przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projektem zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Na reakcj przeciwników takiego rozwi頊ania nie trzeba by這 d逝go czeka. -Przyjechalimy na obrady z takim porz鉅kiem i wed逝g niego chcemy dyskutowa - argumentowa豉 jedna z delegatek.
Spraw tylko nieco uspokoi這 g這sowanie wygrane przez zwolenników dokonania oceny pracy dotychczasowego przewodnicz鉍ego. Za porz鉅kiem obrad uwzgl璠niaj鉍ym dyskusj nad sprawami personalnymi opowiedzia這 si 116 delegatów na zjazd przy 60 g這sach sprzeciwu i dwóch g這sach wstrzymuj鉍ych si. W atmosferze spokoju uda這 si te wy這ni sk豉dy komisji, które mia造 pracowa nad projektami uchwa wa積ymi dla rodowiska. Powo豉no wi璚 Komisj Uchwa i Wniosków, Komisj Programow, Komisj Statutow, a tak瞠 Komisj Finansow i Komisj Etyki. Jak uda這 si nam ustali, zjazd zrealizowa ca造 zaplanowany porz鉅ek. Delegaci podj瘭i uchwa造 dotycz鉍e nie tylko kodeksu etyki zawodowej, ale tak瞠 statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych i programu jej dzia豉nia oraz zasad gospodarki finansowej. Z godziny na godzin coraz czciej przerywano dyskusj, a na korytarzu zbierano podpisy pod apelem do prof. Witolda Modzelewskiego, aby ust雷i z funkcji przewodnicz鉍ego rady i pozosta jedynie jej honorowym przewodnicz鉍ym. "Autorytet i presti, jakim cieszy si pan nie tylko w naszym rodowisku, w tym przypadku przestaje by atutem. Jest pan trudnym partnerem do rozmów, pewne dzia豉nia resortu skierowane by造 wprost przeciw panu, czego przyk豉dem mo瞠 by 13 przegranych spraw przed WSA. M這da twarz, lider organizacyjny mia豚y szanse na nowo zbudowa te relacje, opieraj鉍 je na autentycznym partnerstwie. Ma pan prawo by zm璚zony i wypalony t ci鉚章 walk. Jednak pana m鉅ro, autorytet s nam teraz szczególnie potrzebne w innym miejscu. Jako honorowy przewodnicz鉍y stanie si pan niekwestionowanym liderem medialnym. Pana wiedza, dowiadczenie oraz ugruntowana pozycja w mediach nadal pos逝蕨 dobru pana i dobru naszej korporacji. Bie蕨ce zarz鉅zenie izb, wprowadzanie niezb璠nych zmian organizacyjnych przeka禦y m這dym" - m.in. napisano w apelu, do którego dotar豉 "Rz". Prawdziwa dyskusja toczy豉 si jednak po wy章czeniu jawnoci obrad. Jak nieoficjalnie si dowiedzielimy, decyzj prof. Witolda Modzelewskiego o dymisji poprzedzi豉 negatywna ocena efektów jego pracy na stanowisku przewodnicz鉍ego dokonana przez delegatów na zjazd. Zw豉szcza 瞠 sama rada zosta豉 oceniona pozytywnie. Zanim do tego dosz這, cz這nkowie rady musieli odpowiedzie na pytanie jednego z delegatów, czy s w stanie sprawnie funkcjonowa i podejmowa uchwa造 oraz wspó逍racowa z Ministerstwem Finansów. Wed逝g naszych informacji odpowied czci cz這nków rady by豉 negatywna. Spraw przes鉅zi豉 ostatecznie przyj皻a przez zjazd uchwa豉 o treci odpowiadaj鉍ej apelowi. Nad ranem prof. Witold Modzelewski poda si do dymisji. Zrezygnowa jednak nie tylko z funkcji przewodnicz鉍ego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ale i z uczestnictwa w radzie. Na znak protestu z rady wyst雷i這 te 20 jej cz這nków (sporód 54). Zjazd podj像 jednak uchwa喚 przyznaj鉍 prof. Modzelewskiemu tytu honorowego przewodnicz鉍ego. Na stanowisku przewodnicz鉍ego zast雷i go Zbigniew Maciej Szymik, do niedawna sekretarz rady. Zanim jednak go wybrano, okaza這 si, 瞠 delegaci nie mog g這sowa tylko na jednego kandydata. Dlatego drugim kandydatem na stanowisko przewodnicz鉍ego zosta Leszek Sroczy雟ki z Wielkopolski.
r鏚這: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL