fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Zezwolenie na wywóz śmieci daje gmina

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Podpisując umowę z firmą wywożącą odpady, właściciel może negocjować jej warunki. Zwykle jest zawierana na czas nieokreślony
W każdej gminie zazwyczaj działa kilka firm zajmujących się wywozem śmieci. Nie uda nam się porównać ich ofert, dopóki nie obdzwonimy lub nie sprawdzimy internetowych stron usługodawców z naszej okolicy. Gdzie mamy ich szukać, powinniśmy się dowiedzieć w gminie lub ze strony internetowej podającej nazwy i adresy firm, które dostały zezwolenia na działalność w zakresie wywożenia odpadów.
Umowę taką podpisuje się zazwyczaj w siedzibie firmy. Przy zawarciu wymagane są dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, z której będą wywożone śmieci. [b]Umowa zwykle zawierana jest na czas nieokreślony. Okres jej wypowiedzenia wynosi zazwyczaj miesiąc.[/b] Dokument określa zarówno zobowiązania firmy zajmującej się wywozem, jak i obowiązki właściciela nieruchomości korzystającego z jej usług.
Przeważnie mieszkańcy mają niewielki wpływ na warunki, na jakich firma podejmuje się usługi. Warto jednak ewentualne nieprawidłowości zgłaszać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ on może zakazać stosowania niedozwolonych praktyk (czytaj wypowiedź).
Niekiedy firma wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów, częściej przekazuje odpowiednie worki. Systematycznie, z częstotliwością uzgodnioną w umowie, wywozi odpady komunalne. [b]Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do umieszczenia pojemników (kontenerów) w miejscach utwardzonych i zapewnienia właściwego do nich dostępu – do 10 – 15 m od miejsca dojazdu śmieciarki.[/b]
Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach stojących na terenie nieruchomości odpadów innych niż komunalne, np. gruzu budowlanego, drewna, złomu, gorącego popiołu. [b]Wywóz kamieni, gruzu, gałęzi, ziemi, odpadów z budowy bądź remontu, szkła okiennego oraz odpadów wielkogabarytowych jest traktowany bowiem jako odrębne zlecenie i rozliczany zgodnie z obowiązującym w firmie cennikiem[/b] (chyba że umowa stanowi inaczej).
Zanim podpiszemy umowę, zwłaszcza w gminach, w których konkurencja jest niewielka, warto sprawdzić, czy zaproponowana przez firmę wywożącą odpady opłata nie jest wyższa od maksymalnej ustalonej przez gminę.
Jeżeli gmina przejmie śmieciowe obowiązki od mieszkańców, to ona ustala ceny ich wywozu. O przyjęciu takiego rozwiązania decydują mieszkańcy w referendum gminnym.
Niekiedy gminy, w trosce o czystość okolicznych lasów i pól, organizują tzw. wystawki, czyli w określonych terminach ustawiają kontenery, do których można wyrzucać nietypowe odpady. Wtedy dopuszczalne jest nieodpłatne i bezumowne pozbywanie się resztek. Jeżeli gmina nie zorganizuje takiego dodatkowego wywozu odpadów, to właściciel musi zrobić to na własną rękę. Obowiązek ich odbioru ma każda firma zajmująca się wywozem odpadów. Za swoją usługę może pobrać dodatkową opłatę.
[ramka]
[b][i]Podstawa prawna:[/i][/b]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180129]ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)[/link]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185040]ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.)[/link]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166033]rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.)[/link]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181639]rozporządzenie z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (DzU nr 75, poz. 527 ze zm.)[/link].[/ramka]
[ramka][b]Zobacz też artykuły:
[link=http://www.rp.pl/artykul/551685.html]"Śmiecisz – płać i sortuj"[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/551688.html]"Nie zawsze trzeba kopać szambo"[/link]
[link=http://www.rp.pl/artykul/551686.html]"Odpady zbieraj z głową"[/link] [/b] [/ramka]
[ramka][b]Więcej o obowiązkach właściciela nieruchomości czytaj w poradniku [link=http://www.rp.pl/temat/212825,85081.html]Co musi wiedzieć właściciel nieruchomości[/link] [/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA