fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Władze lokalne wybieramy 21 listopada

www.sxc.hu
Kandydat na radnego musi najpierw pojawić się na odpowiedniej liście, która następnie jest zgłaszana przez komitet wyborczy
Komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne, organizacje społeczne oraz wyborców mogą zgłaszać kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw do 22 października. Z kolei kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast będą rejestrowani jeszcze przez kolejne pięć dni, do 27 października.
[srodtytul]Do rad i sejmików[/srodtytul]
Prawo zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (powiatów i sejmików województw) przysługuje komitetom wyborczym, które otrzymały od Państwowej Komisji Wyborczej (komisarza wyborczego) postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne, organizacje społeczne oraz przez co najmniej pięciu wyborców (komitety wyborcze wyborców).
Kandydaci na radnych zgłaszani są w formie list, odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych. Za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców. W danym okręgu każdy komitet może zgłosić tylko jedną listę kandydatów.
Listy kandydatów mogą zgłaszać również komitety koalicyjne. Tworzą je partie polityczne, w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych. W takiej sytuacji partie wchodzące w skład komitetu koalicyjnego nie mogą już samodzielnie zgłaszać list kandydatów do tej rady.
[srodtytul]Wybieramy wójta[/srodtytul]
Prawo zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta przysługuje partiom politycznym (koalicjom partii), stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom.
[wyimek]O zachowaniu terminu zgłaszania kandydatów nie decyduje data stempla pocztowego[/wyimek]
W wyborach bezpośrednich wójtów przeprowadzonych łącznie z wyborami do rad gmin uprawnienie to przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych, i które spełniają warunki. Po pierwsze, zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. A po drugie, w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów, niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu.
[srodtytul]Do kiedy rejestracja zgłoszeń[/srodtytul]
Zgłoszenie, podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia listy, może być dostarczone komisji terytorialnej osobiście, a także za pośrednictwem poczty lub kurierem. Pamiętać przy tym należy, że w razie wysłania zawiadomienia przesyłką listową lub kurierem [b]o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do terytorialnej komisji wyborczej, a nie data nadania (data stempla pocztowego)[/b]. Oznacza to, że zgłoszenie kandydatów na radnych musi dotrzeć do właściwej komisji najpóźniej do 22 października 2010 r., do godz. 24.00. Zgłoszenia kandydatów na wójtów natomiast powinno dotrzeć do właściwej komisji najpóźniej 27 października 2010 r., do godz. 24.00.
W wyjątkowych sytuacjach termin na zgłaszanie kandydatów na radnych (wójtów) może zostać przedłużony (maksymalnie o pięć dni). Dzieje się tak wówczas, gdy w terminie ustawowym w danym okręgu wyborczym zgłoszona zostanie tylko jedna lista kandydatów na radnych albo zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Zasady zgłaszania kandydatów na radnych oraz wójtów określają przepisy ustawy z 16 lipca 1998 r. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170645]Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.)[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166432]ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU nr 113, poz. 984 ze zm.)[/link].
[ramka][b]Podpisy nie zawsze niezbędne[/b]
Zasadą jest, że każda lista kandydatów do rady czy sejmiku powinna być poparta odpowiednią liczbą podpisów. [/b] - W gminach do 20 tys. mieszkańców wymagane jest zebranie 25 podpisów. W gminach większych, powyżej 20 tys. mieszkańców, każda zgłaszana lista musi zostać poparta podpisami 150 wyborców. W wypadku list zgłaszanych do rady powiatu (sejmiku województwa) do każdego zgłoszenia należy dołączyć podpisy odpowiednio 200 albo 300 wyborców.
- Pamiętać również należy, że w wyborach bezpośrednich wójtów, które są organizowane łącznie z wyborami do rad gmin, do zgłaszanych kandydatur nie należy dołączać podpisów popierających daną kandydaturę. Wymóg ten obowiązuje wyłącznie w przypadku wyborów przedterminowych, i to takich, w których nie jest wybierana rada gminy. [/ramka]
[ramka][b]Kogo obejmuje lustracja[/b]
[b]Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.[/b] Oświadczenie składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie na radnego gminy (powiatu, województwa) oraz na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ponieważ obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego wykonuje się tylko raz, oświadczenie takie będą obowiązani złożyć tylko ci kandydaci, którzy do tej pory nie byli nim objęci. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184856]ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów[/link] złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w razie późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej. [/ramka]
[ramka][b]Zobacz, [link=http://www.rp.pl/artykul/55682,541730-Wymagania--jakie-musi-spelniac-kandydat.html]jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na radnych i wójtów[/link][/b][/ramka]
[b]Przeczytaj także artykuł:[/b] [link=http://www.rp.pl/artykul/541729.html]"Karani nie mogą stanąć do wyborów"[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA