fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dotacje unijne dla firm na ekologiczne inwestycje

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Część województw skorzysta ze środków tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania. To specjalna pula, którą resort rozwoju podzieli na początku przyszłego roku pomiędzy regiony najszybciej wykorzystujące unijne pieniądze. Mogą na tym też skorzystać przedsiębiorcy
Samorządy zakontraktowały już znaczną część środków unijnych, jaką przeznaczyły na wspieranie firm i przedsiębiorczości. Tym samym wyczerpują się możliwości ubiegania się o dotacje i władze regionalne coraz rzadziej planują kolejne konkursy.
To może się jednak jeszcze zmienić. Przede wszystkim w ramach już realizowanych projektów mogą się pojawić oszczędności, które trzeba będzie jak najszybciej ponownie zakontraktować. A wiadomo, że najbardziej aktywną grupą starającą się o dotacje są firmy. Ponadto przynajmniej część województw skorzysta ze środków tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania.
To specjalna pula środków (blisko pół miliarda euro), którą resort rozwoju podzieli pomiędzy województwa, które zakontraktowały najwięcej unijnych pieniędzy. Te mogą nimi ponownie zasilić budżety działań kierowanych do przedsiębiorców. Dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie i stale śledzić harmonogramy naborów.
W tym miejscu przypominamy o tych działaniach, które skierowane są do firm planujących proekologiczne inwestycje. Projekty związane z wykorzystywaniem najnowszych technologii, przyczyniające się do oszczędności energii, wody, surowców, lepszego zarządzania odpadami, także zostały przewidziane w programach regionalnych.
Ostatecznie o tym, czy w kolejnych latach będą organizowane nabory wniosków, zdecydują samorządowe władze wojewódzkie.
[srodtytul]Na recykling i oczyszczalnie ścieków[/srodtytul]
Niezależnie od różnic odnoszących się do nazw i numerów w każdym programie regionalnym znajdują się propozycje wspierania prośrodowiskowych projektów. Przykładowo dla firm z województwa dolnośląskiego właściwe będzie działanie 1.1 F „Dotacje inwestycyjne dostosowujące MSP do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej”.
W zależności od własnych potrzeb przedsiębiorcy mają prawo realizować następujące projekty:
- zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska,
- zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
- budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,
- budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów,
- wdrażanie tzw. czystych technologii,
- budowa lub modernizacja instalacji wentylacyjnych i grzewczych w celu ograniczenia emisji, zużycia surowców i dostosowania do norm BHP.
[ramka][b]Przykład[/b]
Przedsiębiorstwo budowlane postanowiło poprawić konkurencyjność, zmodernizować firmę oraz rozszerzyć działalność. Temu celowi służy zakup specjalnej linii technologicznej do recyklingu odpadów asfaltowych i betonowych.
Dzięki temu zarówno na własne potrzeby, jak i na sprzedaż podmiotom zewnętrznym będzie oferować pochodzące z odzysku mieszanki mineralno-asfaltowe. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,6 mln zł. Z tego firma uzyska refundację w wysokości 2,8 mln zł.[/ramka]
Poziom dofinansowania jest zgodny z tzw. mapą pomocy regionalnej, a w związku z tym może stanowić od 40 proc. do 60 proc. kosztów.
Jednocześnie dla takich projektów w województwie dolnośląskim obowiązuje zasada, że ich minimalna wartość to 100 tys. zł, natomiast maksymalna nie może przekraczać 8 mln zł. Podobna górna granica będzie np. w województwie lubelskim, gdzie jednak minimalna wartość projektu to 143 tys. zł.
W tym regionie firmy powinny sięgnąć do działania 1.4 A „Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii”. Przewiduje ono wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców w zakresie:
- wdrażania systemów zarządzania środowiskowego,
- uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- ochrony powietrza,
- gospodarki odpadami, w tym przemysłowymi i niebezpiecznymi.
Dla mikro- i małych firm przewidziane dofinansowanie może stanowić 65 proc. kosztów kwalifikowanych, dla średnich 55 proc. W żadnym wypadku dotacja nie może przekraczać 4 mln zł.
[ramka][b]Przykład[/b]
Firma, która do tej pory odprowadzała ścieki do kanalizacji, zdecydowała się na budowę własnej oczyszczalni. Projekt o całkowitej wartości 8,7 mln zł polegał na budowie chemiczno-
-fizycznej oczyszczalni ścieków oraz pozostałych odpadów przemysłowych. Wartość dofinansowania wyniesie 3,8 mln zł.[/ramka]
[srodtytul]Promocja produktów proekologicznych[/srodtytul]
Z kolei przedsiębiorcy, których siedziby i miejsce działalności koncentruje się w regionie warmińsko-mazurskim, mają sposobność sięgnięcia po działanie 1.1.5 „Wsparcie MSP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska”.
Także tutaj istnieje szerokie spektrum możliwości. W ramach udzielanej pomocy firmy mogą realizować projekty polegające m.in. na budowie lub przebudowie:
- instalacji lub urządzeń prowadzących do zmniejszenia zużycia wody, surowców naturalnych lub materiałów,
- obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem, służących spalaniu paliw, lub systemów ciepłowniczych,
- instalacji lub urządzeń do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych,
- instalacji lub urządzeń w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
- maszyn i instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych,
- urządzeń do zbierania, segregowania lub magazynowania odpadów, w szczególności tych niebezpiecznych,
- oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków,
- instalacji służących zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami do wód.
Minimalna wartość dotacji, jaką przewiduje lubelski RPO, to 20 tys. zł, maksymalna nie może przekroczyć 2 mln zł.
[ramka][b]Informacje w urzędzie[/b]
Instytucjami zarządzającymi programami regionalnymi są urzędy marszałkowskie. W niektórych przypadkach odpowiednie ich departamenty zajmują się także organizacją konkursów i naborem wniosków. W innych te ostatnie zadania zostały powierzone tzw. instytucjom wdrażającym.
Należy pamiętać, że wniosków o dotacje przedsiębiorcy nie mogą składać w dowolnym momencie, lecz tylko w odpowiedzi na konkurs.
Jego regulamin wskazuje, w jakich terminach należy to zrobić i jakie rodzaje projektów wolno zgłaszać. O tym, czy i kiedy będą uruchamiane kolejne nabory, decydują władze wojewódzkie.[/ramka]
[ramka][b]16 działań dla 16 województw
Gdzie szukać wsparcia na ochronę środowiska[/b]
- Dolnośląskie – działanie 1.1
- Kujawsko-Pomorskie – działanie 5.3
- Lubelskie – działanie 1.4
- Lubuskie – działanie 2.1 i 2.2
- Łódzkie – działanie 3.2 i 3.6
- Małopolskie – działanie 2.1
- Mazowieckie – działanie 1.8
- Opolskie – działanie 1.1.2 i 1.3.2
- Podkarpackie – działanie 1.1
- Podlaskie – działanie 1.4
- Pomorskie – działanie 1.1
- Śląskie – działanie 1.2
- Świętokrzyskie – działanie 1.1
- Warmińsko-Mazurskie – działanie 1.1.5
- Wielkopolskie – 1.1 i 1.2
- Zachodniopomorskie – działanie 1.1.4 [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA