fbTrack

Orzecznictwo

Mieniem gminy gospodaruje wójt albo burmistrz

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Niedopuszczalne jest przejmowanie przez radę do rozstrzygania w drodze uchwał spraw dotyczących gospodarowania mieniem gminnym, gdy przepis szczególny jej do tego nie upoważnia
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Admnistracyjny w Lublinie w wyroku z 20 lipca 2010 r., II SA/Lu 398/10[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Rada miejska udzieliła zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez burmistrza z prokuraturą umowy najmu na czas nieokreślony pomieszczeń znajdujących się w budynku urzędu miejskiego oraz garażu. Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda stwierdził nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa. Jego zdaniem przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link] mają zastosowanie do nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości budynkowych i nieruchomości lokalowych, jeśli stanowią odrębny przedmiot własności.
Tymczasem uchwała rady dotyczy pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego oraz garażu, stanowiących własność gminy. Do rozporządzania pomieszczeniami nie ma zatem zastosowania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, w którym mowa o zasadach najmu nieruchomości. [wyimek]Każdy wyjątek od reguły musi być interpretowany ściśle[/wyimek] Zdaniem wojewody najem pomieszczeń, które nie stanowią nieruchomości w rozumieniu art. 46 §1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], mieści się w pojęciu gospodarowania mieniem gminy i należy do kompetencji burmistrza. Ostatecznie sprawą zajął się sąd. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA przypomniał, że można wyróżnić trzy rodzaje nieruchomości: tj. gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Grunty, jeżeli spełnione są wymagania art. 46 § 1 k.c., zawsze są nieruchomościami, natomiast budynki i lokale mogą stanowić nieruchomość tylko wyjątkowo. Zasadą jest, że budynki i ich części są częściami składowymi gruntu niemogącymi być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Budynek dzieli bowiem los prawny gruntu, na którym został posadowiony. Podobnie pojęcie nieruchomości gruntowej definiuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jak mówi jej art. 4 ust. 1, przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Pojęcie „nieruchomości” używane w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami należy rozumieć tak, jak to definiuje art. 46 § 1 k.c. Zdaniem WSA podjęcie przez radę uchwały, która w przepisach ustawy o samorządzie gminnym nie jest wymieniona, stanowi o naruszeniu nie tylko tych przepisów, lecz również przepisów odrębnych określających kompetencje organu wykonawczego gminy do załatwiania oznaczonych spraw z zakresu działania gminy. Skoro zawarte w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FE43FEF452716F200220B213048CE0D8?n=1&id=163433&wid=358493]ustawy o samorządzie gminnym[/link] upoważnienie rady do wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienie do wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy w trybie bezprzetargowym ograniczone jest tylko do umów najmu nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 k.c., to wyrażenie przez radę zgody na najem pomieszczeń stanowiących część składową nieruchomości wychodzi poza jej kompetencje.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL