fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Nierealny plan rządu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Jest wykaz przepisów do opracowania do końca roku. Na liście: 98 projektów ustaw i 62 założenia do ustaw. Wiele aktów jest na bardzo wczesnym etapie prac
Zaplanowanych do przyjęcia przez Radę Ministrów w drugim półroczu projektów ustaw oraz założeń do projektów jest aż o 1/4 mniej niż w pierwszej połowie roku. Mimo to plan raczej nie ma szans na realizację choćby w połowie. Dlaczego? Kilka ostatnich sześciomiesięcznych planów udało się wykonać średnio na poziomie 30 proc.
Przeciętnie dwie trzecie projektów ustaw przechodzi do następnego planu, a niektóre przygotowywane są już trzeci rok. Stawia to pod znakiem zapytania sensowność obecnych zasad programowania rządowej działalności legislacyjnej. Wygląda na to, że chodzi wyłącznie o wykonanie ustawy o lobbingu, która zobowiązuje rząd do ogłaszania półrocznych programów legislacyjnych.
[srodtytul]Rozjaśnić obraz[/srodtytul]
Problem dostrzegło Rządowe Centrum Legislacji. [b]Rządowi prawnicy chcą, by w tych programach umieszczać nie wszystkie projekty, nad którymi pracują ministerstwa, lecz tylko te, które są już w końcowej fazie przygotowania, np. po tzw. uzgodnieniach międzyresortowych.[/b] W ten sposób plany stałyby się bardziej realne, a tym samym prawotwórcza efektywność rządu wyglądałaby lepiej. Wszystkie mniej zaawansowane projekty byłyby zaś ujawniane w oddzielnym systemie elektronicznym pod nazwą Rządowy Proces Legislacyjny prowadzonym przez RCL, tyle że bez zobowiązującej daty wprowadzenia pod obrady rządu.
[srodtytul]Niekrótka lista[/srodtytul]
Właśnie opublikowano po raz pierwszy w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera „Wykaz projektów, nad którymi prowadzone są prace w poszczególnych ministerstwach bez limitu czasowego”, liczący ponad 250 pozycji. Znalazły się w nim także te, które przedtem były ujęte w planie, ale z niego spadły, bo daleko im do finiszu prac. Chodzi np. o przygotowywany od dawna w Ministerstwie Skarbu Państwa projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji. Nie mogą się jej doczekać dawni właściciele i ich spadkobiercy.
W programie na drugie półrocze znalazły się 32 projekty nowych ustaw, pozostałe to nowelizacje. Z 98 inicjatyw ustawodawczych 40 związanych jest z wdrażaniem prawa unijnego. Co jest na liście? Resort edukacji narodowej zgłosił nową [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0D7B2B6CD791A1E9B6DFBBED36509108?id=172680]ustawę o systemie informacji oświatowej[/link] (stara się nie sprawdziła). Ministerstwo Gospodarki ma wreszcie skończyć pracę nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli, która ma odbiurokratyzować ich kontakty z urzędami. Proponuje też ustawowe wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi.
Minister finansów zaplanował dwie nowelizacje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A3AA5362C02562663D4B69280E8361A0?id=168402]ustawy o finansach publicznych[/link] pozwalające ograniczać wydatki budżetowe.
Resort infrastruktury kolejny raz obiecuje nowelizację [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1D34418B8E4F08B118549391DE909D6F?id=169354]ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[/link], która ma wzmocnić rolę samorządu w procesie lokalizacji inwestycji.
Minister pracy chce poprawić ustawę o promocji zatrudnienia, ponieważ niektóre jej rozwiązania są trudne do stosowania. Planuje zakończyć pracę nad projektami ustawy promującej rozwój rodzinnych form opieki zastępczej oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech wspierającej powrót młodych matek do pracy (regulując instytucje żłobka, klubików dziecięcych, dziennych opiekunów czy niań).
[b]Ministerstwo Sprawiedliwości chce zreformować ustrój sądownictwa, wprowadzając urząd na wzór referendarza, który rozpatrywałby sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji sądu.[/b] Druga planowana zmiana tej ustawy ma dotyczyć ławników sądowych. Zmiany w procedurze karnej mają zaś usprawnić procesy.
Wśród założeń do projektów ustaw są zmiany [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0D9E50D0686C87E31162D2DDF045749C?id=287685]prawa pocztowego[/link], które otworzyłyby rynek tych usług na konkurencję. Wreszcie trzeba wspomnieć o założeniach przygotowywanej w MON wielkiej reformy wojska w ustawach o: obronności, służbie wojskowej i Siłach Zbrojnych.
[ramka]Opinia
[b]Tomasz Zalasiński konstytucjonalista, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka[/b]
Obowiązek opracowywania programów prac ustawodawczych sprzyja transparentności i przewidywalności procesu legislacyjnego. Można dyskutować, czy okres sześciu miesięcy jest wystarczający, by gwarantować prawidłowe zaplanowanie i zrealizowanie projektu ustawy. W Polsce od wielu lat obserwujemy niski stopień realizacji programów legislacyjnych. Słusznie zatem planuje się działania w celu urealnienia procesu planowania. Zapewne zostaną one poprzedzone analizą przyczyn, dla których resorty stale deklarują o ponad połowę więcej zmian ustawodawczych, niż są w stanie przygotować. Sama zmiana struktury programu czy wydłużenie okresu jego obowiązywania mogą bowiem nie wystarczyć dla zwiększenia stopnia jego realizacji.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=i.walencik@rp.pl]i.walencik@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA