Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 210 z 11 grudnia 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1612–1613), dwa z 24 listopada, w sprawie:
- militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, - współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
oba wchodzą w życie 26 grudnia. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1614–1627): - [b]finansów[/b], z 24, 26 i 27 listopada oraz 2 grudnia, w sprawie: – badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego; 26 grudnia, – upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową; 1 stycznia 2010 r., – wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego; 26 grudnia, – użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną; 11 grudnia. - [b]nauki i szkolnictwa wyższego[/b] z 25 listopada w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe (zmiana); 1 stycznia 2010 r. - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], jedno z 19, trzy z 24 i dwa z 30 listopada, w sprawie: – przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach; 26 grudnia. – warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkoły; 30 czerwca 2010 r. – prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa; 1 stycznia 2010 r., – warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (zmiana), – maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.; te dwa 26 grudnia, – wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Portugalii podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nicle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium RP; 11 grudnia, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 26 listopada i 9 grudnia, w sprawie: – sposobu dokumentowania przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas tej kontroli; 26 grudnia, – opłaty ewidencyjnej; 13 grudnia. - [b]zdrowia[/b] z 30 listopada w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych; 11 grudnia. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1628 – 1629): - z 1 grudnia (K 408) o niezgodności z konstytucją art. 90 ust. 2 prawa o adwokaturze w części obejmującej zwrot „albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym” oraz art. 95c pkt 1 w części „z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2”; w tej części przepisy straciły moc 11 grudnia. - z 2 grudnia (U 10/07) o zgodności z konstytucją zmienionego 13 lipca 2007 r. rozporządzenia ministra edukacji narodowej o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334259]Dz.U. nr 210[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL