Orzecznictwo

Mieszkanie z miejscem postojowym objęte 7-proc. VAT

www.sxc.hu
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego mieszczącego się w wydzielonej hali w tym samym budynku mieszkalnym to jedna transakcja, objęta tą samą 7-proc. stawką VAT
[b]Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 7 grudnia 2009 r. (III SA/Wa 1110/ 09).[/b]
Deweloper we wniosku o interpretację przepisów podatkowych wyjaśnił, że zamierza wybudować budynek mieszkalny, w którego części podziemnej znajdować się będzie wielostanowiskowa hala garażowa, z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów właścicieli lokali. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych całej nieruchomości.
W ramach tego udziału właściciel lokalu będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego na parkingu wielostanowiskowym. Zdaniem dewelopera ta transakcja podlega jednej stawce 7 proc. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link]. Organ podatkowy nie zgodził się z tym, stwierdzając, że sprzedaż miejsca postojowego jest transakcją odrębną od sprzedaży lokalu mieszkalnego, podlegającą 22 proc. VAT. W skardze do sądu deweloper podnosił, że chodzi o jedną transakcję (dostawę towaru), dlatego nie można jej dzielić na poszczególne składniki, a w konsekwencji zastosować różne stawki podatkowe. Prawo do korzystania z miejsca postojowego to integralna, nierozerwalna część towaru, jakim jest lokal mieszkalny. Wyodrębnione miejsca parkingowe nie są przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży. Na potwierdzenie tego przywołał [b]wyrok WSA w Poznaniu z 15 lutego 2008 r. (I SA/Po 1206/07). [/b] Argumentował też, że miejsce postojowe nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności, zatem istnieje tylko jeden przedmiot umowy sprzedaży (powołując się na [b]wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2005 r., I FSK 2480/04, I FSK  103/05, oraz wyrok WSA w Warszawie z 13 września 2007 r., III SA/Wa 1052/07).[/b] Zdaniem dewelopera nawet gdyby uznać, że mamy do czynienia z dwoma odrębnymi przedmiotami obrotu, to wciąż obie czynności należałoby traktować jako jedną dostawę, zgodnie z koncepcją tzw. świadczeń złożonych. Powołując się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (z 27 października 2005 r., C-1/04 Levob Verzekeringen, z 5 czerwca 1997 r., C-2/95 Sparkassernes Datacenter, z 25 lutego 1999 r., C-349/96 Card Protecion Plan Ltd), deweloper stwierdził, że między dostawą lokalu mieszkalnego a dostawą miejsca postojowego występuje niewątpliwie powiązanie o charakterze gospodarczym. Efektem świadczenia usługi kompleksowej jest stosowanie jednolitej stawki podatkowej w odniesieniu do wszystkich świadczeń objętych tą usługą (tak też [b]NSA w wyroku z 5 lipca 2006 r., I FSK 945/2005).[/b] WSA w Warszawie w pełni zaakceptował to stanowisko. Podkreślił, że skoro mamy do czynienia z jedną transakcją sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego mieszczącego się w wydzielonej hali, umiejscowionej w tym samym budynku co lokal mieszkalny, to rozdzielanie tej transakcji na dwie jest całkowicie sztuczne i nieuzasadnione. Nawet gdyby w tej jednej transakcji dostrzegać poszczególne czynności, to i tak w razie wątpliwości należałoby zastosować stawkę VAT właściwą dla czynności podstawowej, którą jest sprzedaż lokalu mieszkalnego (tj. 7-proc. stawkę VAT). [i]Autor jest doradcą podatkowym, konsultantem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL