Zdrowie

Czy lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia?

www.sxc.hu
[b]Moja żona źle się poczuła, poszła do lekarza i poprosiła o wypisanie zwolnienia. Wizyta odbyła się w godzinach pracy. Doktor odmówiła wystawienia zaświadczenia twierdząc, że żona jest zdrowa. Lekarka dodała też, że jeszcze nigdy w swojej karierze nie wystawiła na jeden dzień zwolnienia. Czy lekarz w takiej sytuacji może odmówić wydania zaświadczenia na ten dzień? [/b]
Lekarka miała prawo odmówić wystawienia zwolnienia lekarskiego, jeżeli żona czytelnika była zdrowa. Zaświadczenie lekarskie wystawia się w sytuacji, gdy pacjent jest chory i nie może pracować. [srodtytul]Kiedy lekarz wystawia zwolnienie[/srodtytul]
Zasady wystawiania zwolnień lekarskich reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79144]rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 65, poz. 741, ze zm.)[/link]. Zgodnie z tymi przepisami, zwolnienie z pracy wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Przy wystawianiu zaświadczenia lekarz bierze pod uwagę stan zdrowia pacjenta, uwzględnia rodzaj i warunki pracy. Lekarz wystawia zwolnienie na okres, w którym ubezpieczony - ze względu na stan zdrowia - powinien powstrzymać się od pracy. [srodtytul]Zwolnienie lekarskie na jeden dzień[/srodtytul] Nie ma przeszkód, by zwolnienie było wystawione tylko na jeden dzień, ale tylko pod warunkiem, że lekarz uzna, iż tego dnia pacjent jest niezdolny do pracy. Natomiast sama wizyta u lekarza nie uprawnia do otrzymania zwolnienia. Jeżeli lekarka uznałaby, że pacjentka jest zdolna do pracy, a mimo to wystawiłaby zwolnienie, to groziłaby jej odpowiedzialność karna (zgodnie z art. 271 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=092BF33BD37A719995226D0502972371?id=74999]kodeksu karnego[/link] funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat). [srodtytul]Zmiana lekarza[/srodtytul] Co może zrobić pacjent, który źle się czuje, a lekarz nie stwierdzi u niego żadnych dolegliwości? Pacjent może: - umówić się na wizytę u innego lekarza (zgodnie z art. 28 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=34E28AE0649DDCA27301E93D4FDD4FDE?id=282315&tresc=1&wid=330167#R.2.]ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [/link] pacjent może dwukrotnie w ciągu roku nieodpłatnie zmienić lekarza pierwszego kontaktu) lub - zgłosić sprzeciw wobec opinii lekarza. [srodtytul]Sprzeciw wobec opinii lekarza[/srodtytul] Zgodnie z rozdziałem 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BB6D11BE29E5990806E5CBBB2EDE8D08?id=306116]ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52 ze zm.) [/link] pacjent ma prawo zgłosić sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wniesienia sprzeciwu. [i]Czytaj więcej o prawach pacjenta w naszym serwisie: [link=http://www.rp.pl/temat/75733.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Prawa pacjenta [/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL