Praca, emerytury, renty

Mimo wieku emerytalnego można nadal pracować

www.sxc.hu
Kuratora sądowego nie należy zwalniać z pracy tylko dlatego, że nabył już prawo do świadczenia z ZUS
Rzecznik praw obywatelskich podaje w wątpliwość konstytucyjność art. 27 ust. 1 pkt 4 i art. 60 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=55021A77F4A1A646E87AB3DADF49B24C?id=162549]ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (DzU nr 98, poz. 1071 ze zm.)[/link]. Z przepisów wynika, że rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie nabycia przez niego prawa do emerytury.
Ze względu na zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) panie wykonujące ten zawód mogą szybciej o pięć lat i niezależnie od swej woli utracić zatrudnienie. Wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej przekłada się także na krótszy o pięć lat staż pracy kobiet w stosunku do mężczyzn, co z kolei wpływa na wysokość emerytury. W opinii RPO przepis przewidujący możliwość zakończenia stosunku pracy w razie osiągnięcia wieku i stażu emerytalnego narusza konstytucyjną zasadę równości i niedyskryminacji. Rzecznik zwraca uwagę, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazuje na potrzebę zrównania wieku emerytalnego obu płci. Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 21 stycznia 2009 r. podważa osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury jako wyłączną i uzasadnioną przesłankę rozwiązania stosunku pracy [b](sygn. II PZP 13/08)[/b]. Można z tego wyprowadzić zasadę, że pracownik spełniający warunki do nabycia emerytury zachowuje prawo do pracy, które nie powinno być ograniczane przez dopuszczalność wypowiadania stosunku pracy tylko z powodu osiągnięcia wieku lub nabycia prawa do świadczeń.
Co prawda pragmatyki pracownicze nie dotyczą ogółu pracowników i rządzą się swoimi prawami, ale zdaniem RPO każdorazowo należy rozważyć, czy określona grupa zawodowa powinna mieć wyznaczoną górną granicę wieku przydatności do pracy. W takim wypadku jednak musi ona być jednakowa dla mężczyzn i kobiet. Lepiej byłoby wszakże w ogóle zrezygnować z zapisu zezwalającego pracodawcy (nie mówiąc już o formie nakazowej) na rozwiązanie stosunku pracy z zatrudnionym, który nabył prawo do emerytury. RPO wystąpił do ministra sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która doprowadzi do usunięcia wątpliwych przepisów. Podobne regulacje występowały w innych pragmatykach – dotyczyły osób zatrudnionych w NIK, służbie cywilnej oraz mianowanych urzędników państwowych i samorządowych. Zostały uznane za niekonstytucyjne przez [b]Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 33/07, K 15/97, K 35/99)[/b].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL