Komu ZUS może darować składki

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Jednoosobowy przedsiębiorca, który popadł w poważne tarapaty, może wystąpić o umorzenie należności składkowych. Jest to dopuszczalne nawet wtedy, gdy nie zachodzi ich całkowita nieściągalność
Umorzenie składek to zawsze wyjątkowa sytuacja. Zasadniczo ZUS może umorzyć w całości lub w części należności składkowe w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Art. 28[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677] ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 nr 11, poz. 74 ze zm.)[/link] precyzuje, o jakie przypadki chodzi.To sytuacje, w których nie ma żadnego majątku, z którego składki można by ściągnąć, a dłużnik zmarł, sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Nieściągalność zachodzi także wówczas, gdy nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym lub jest oczywiste, że w takim postępowaniu nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. Dodajmy, że możliwość umorzenia d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL