fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Po becikowe tylko z zaświadczeniem lekarskim

www.sxc.hu
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Takie wymagania obowiązują od 1 stycznia 2009 r., jednak dopiero od 16 października 2009 r. obowiązują przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327423]rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (DzU nr 163, poz. 1305)[/link] określające wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że nowa mama pod taką opieką pozostawała.
Obowiązujące od kilku dni rozporządzenie określają ponadto, jakie formy opieki zdrowotnej uprawniają do ubiegania się o becikowe. Są to świadczenia udzielane w ramach: - podstawowej opieki zdrowotnej,
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz - leczenia szpitalnego. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka zostanie wypłacony, jeżeli jedno z wymienionych świadczeń zostało ciężarnej udzielone co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Korzystanie ze świadczeń medycznych musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Jego wzór zawiera załącznik do rozporządzenia z 18 września 2009 r. Należy w nim podać imię i nazwisko kobiety, jej numer PESEL lub nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania. Dokument ten powinien ponadto określać, od którego tygodnia ciąży kobieta pozostawała pod opieką medyczną, jak również terminy, w których udzielone jej zostały świadczenia medyczne uprawniające do wypłaty becikowego w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży. Zaświadczenie takie powinno zostać również wyposażone w pieczęć zakładu opieki zdrowotnej (praktyki lekarskiej), miejscowość i datę jego wystawienia oraz pieczątkę i podpis lekarza, który je sporządził. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wypłacany jest jednorazowo w wysokości tysiąca zł. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu – przysługuje na każde dziecko. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują dodatkowo wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (art. 15b). W odróżnieniu od zasiłku wypłacana jest każdemu, niezależnie od osiąganych dochodów. Warunkiem jej otrzymania jest: urodzenie dziecka żywego oraz złożenie wniosku najpóźniej w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Dodatkowym wymogiem jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA