Wciąż się wydłuża lista szkodliwych chemikaliów

Od najbliższego piątku przybędzie poddawanych badaniom substancji, które występują w środowisku pracy
Te modyfikacje wynikają z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D45CD4A4C1DC18913BC7E018A33CDA13?id=316907]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 16 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 105, poz. 873).[/link] Przepisy zaczną obowiązywać 17 lipca 2009 r.W załączniku nr 1 do rozporządzenia, w części A „Substancje chemiczne”, dla 12 substancji chemicznych zmieniono dotychczasowe wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) i dla niektórych z nich najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh). Do wykazu dodano dziewięć nowych substancji: azirydyna (etylenoimina), 1-bromopropan, diizocyjanian 2,2”-metylenodifenylu, diizocyjanian 2,4”-metylenodifenylu, formamid, ftalan benzylu butylu, metylenodifenylodiizocyjanian (MDI) – mieszanina izomerów, 2-metyloazirydyna (propylenoimina) i ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL