fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak geodeta ustala granice

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Wytyczanie granic pomiędzy gruntami należy do kompetencji wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W przypadkach określonych w ustawie czynności tych mogą dokonywać również sądy
Postępowanie rozgraniczające ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości. Polega na określeniu położenia punktów i linii granicznych oraz na ich utrwaleniu znakami granicznymi na gruncie. Jednym z elementów tego postępowania jest również sporządzenie odpowiednich dokumentów (map). Jego tryb określają art. 29 – 39 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
[srodtytul]Z urzędu lub na wniosek[/srodtytul]
Rozgraniczanie może polegać na wyznaczeniu (wytyczeniu) wszystkich lub tylko niektórych granic określonej nieruchomości z gruntami sąsiednimi. Postępowanie w tej sprawie może być prowadzone zarówno z urzędu, jak i na wniosek. Z urzędu jest ono prowadzone przy scalaniu gruntów. Wójt może wszcząć postępowanie również w sytuacji, w której strona odpowiedniego wniosku nie zgłosiła, a rozgraniczenie jest niezbędne ze względu na ważny interes społeczny albo jeżeli jest uzasadnione potrzebami gospodarki narodowej. Jeżeli rozgraniczenie wiąże się ze scalaniem gruntu – postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego zastępuje postanowienie o wszczęciu rozgraniczeniowego. Na to postanowienie wójta stronom nie służy zażalenie (art. 30 ustawy).
[srodtytul]Na podstawie ugody[/srodtytul]
Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) geodeta. Przy ich ustalaniu bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku braku powyższych danych lub jeżeli są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron. W wypadku sporu co do przebiegu granic obowiązkiem geodety jest nakłonienie stron do zawarcia ugody. Aby jednak strony mogły w postępowaniu uczestniczyć (stawić się na gruncie), należy im wcześniej doręczyć stosowne zawiadomienie. Zawiadomienie doręcza się nie później niż siedem dni przed wyznaczonym terminem. Strona powinna poświadczyć jego odbiór. [b]Trzeba zaznaczyć, że nieusprawiedliwione niestawienie się strony nie wstrzymuje czynności geodety,[/b] o czym należy pouczyć strony. Jeżeli nieobecność jest usprawiedliwiona, postępowanie rozgraniczeniowe zostaje wstrzymane do czasu ustania przeszkody lub do czasu wyznaczenia przez stronę pełnomocnika. [b]Wstrzymanie czynności geodety nie może jednak trwać dłużej niż miesiąc.[/b] Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody. Ugoda sporządzona przed geodetą ma moc ugody sądowej.
[srodtytul]Decyzja wójta lub wyrok sądowy[/srodtytul]
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Decyzja jest wydawana na postawie protokołu podziałowego sporządzonego przez geodetę. Przed jej wydaniem wójt ocenia prawidłowość wykonania czynności ustalenia przebiegu granic oraz zgodność sporządzonych dokumentów z przepisami. W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności dokumentację zwraca geodecie do poprawy i uzupełnienia.
[b]Dokumentacja techniczna z rozgraniczenia podlega włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.[/b] Strona niezadowolona z ustalonego przebiegu granic może – w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji – żądać przeprowadzenia rozgraniczenia przez sąd. Sąd jest również właściwy do rozstrzygnięcia sporu, jeżeli nie doszło do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem geodety jest utrwalenie punktów granicznych zgodnie z ostatnim stanem spokojnego posiadania.
[i]Podstawa prawna – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180148]ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA