fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Uzależnionych od alkoholu na leczenie kieruje gmina

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może kierować na badanie diagnozujące uzależnienie i określające sposób prowadzenia dalszej terapii
Obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wynikającym wprost z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych jest powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do jej ustawowych zadań należy m.in. inicjowanie działań w dziedzinie profilaktyki antyalkoholowej, w tym podejmowanie czynności o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym.
Komisja opiniuje również wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Bez uzyskania pozytywnej opinii komisji o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi usytuowania i liczby miejsc, w których sprzedaje się alkohol, uzyskanie takiego zezwolenia jest niemożliwe.
W orzecznictwie zwraca się uwagę, że pozytywna opinia komisji jest przesłanką konieczną, lecz nie wystarczającą do wydania zezwolenia [b](wyrok NSA w Warszawie z 14 czerwca 2007 r., II GSK 45/07)[/b]. Ponadto do jej zadań należy przygotowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedkładany następnie radzie gminy do uchwalenia. Odpowiedzialna jest również za jego realizację.
W myśl wprowadzonej ustawą zasady dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, osoba pragnąca rozpocząć leczenie musi albo złożyć do komisji wniosek o wydanie skierowania, albo wyrazić zgodę na skierowanie jej na leczenie.
Jednakże komisja posiada uprawnienie do podejmowania czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Podejmuje bowiem decyzje o skierowaniu osoby nadużywającej alkoholu na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, w którym prowadzona będzie dalsza terapia (art. 24 ustawy).
Wskazany przepis zawiera zamknięty katalog przesłanek obligatoryjnego skierowania na badania. Zgodnie z jego treścią na badanie kieruje gminna komisja właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu: powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.
Charakter prawny takiego skierowania nie jest do końca jasny. Przeważa jednak pogląd, że to rozstrzygnięcie jest decyzją administracyjną i przysługuje od niego zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego.
[i]Autor jest wspólnikiem Gdańskiej Grupy Radców Prawnych Miałkowski, Przybylski-Lewandowski, Wojciechowski, Zdanowski i Partnerzy[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA