fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unia Europejska

Unijna wędka zarzucona

Szkolenia za unijne pieniądze pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje, wiedzę i pracę
Rzeczpospolita
Dzięki unijnym pieniądzom regionalne i lokalne instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy działające na rynku szkoleń, doradztwa i pracy zapewniają praktyczną pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji, wiedzy i pracy.
Nierzadko dostarczają także kapitału niezbędnego do postawienia pierwszych kroków we własnym biznesie lub jego rozwoju.
Unia Europejska bardzo wiele uwagi poświęca kwestiom edukacji zawodowej, rozwojowi przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy. Stąd też biorą się znaczne kwoty na wspieranie tych właśnie obszarów edukacji i gospodarki, które w ramach różnych programów operacyjnych trafiają do instytucji rynku pracy oraz okołobiznesowych. Te wykorzystują dostępne środki, aby potrzebującym zapewnić przysłowiowe wędki, a nie ryby.
[srodtytul]Na pierwszej linii [/srodtytul]
Znaczące środki przeznaczane z programów operacyjnych na rozwój intelektualny i zawodowy przekładają się na dziesiątki, jeśli nie setki, projektów szkoleniowych kierowanych do bardzo zróżnicowanych pod względem wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego programów szkoleniowych.Na pierwszej linii szkoleń i doradztwa zawodowego znajdują się podległe samorządom: wojewódzki urząd pracy i kilkanaście, w przypadku województwa pomorskiego, powiatowych urzędów pracy. Tu w pierwszej kolejności można szukać nie tylko pracy, ale także ofert szkoleń zawodowych oraz informacji na temat innych form wsparcia finansowanych m.in. ze środków UE.
Podległe samorządom instytucje mają do zaoferowania cały wachlarz narzędzi służących aktywizacji zawodowej oraz pobudzaniu przedsiębiorczości finansowanych także ze środków UE. W strukturach WUP funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku i Słupsku odpowiedzialne w szerokim zakresie za organizację i koordynację szkoleń oraz doradztwa zawodowego, jak i pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców krajowych i zagranicznych (w ramach usług EURES). Ponadto wojewódzki urząd pracy wspólnie z powiatowymi urzędami pracy realizuje własne projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, jak np. program GRYF, w ramach którego w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zrealizował projekt przygotowania dziesięciu osób bezrobotnych do pracy w gospodarce turystycznej na stanowiskach pracowników obsługi ruchu turystycznego w charakterze pilota wycieczek oraz specjalisty ds. obsługi turystów w biurach podróży i obiektach noclegowych.
Program Edukacja dla Pracy pozwolił w tym roku podzielić pomiędzy dziewięć PUP prawie 1,7 mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, które nie mają wyuczonego zawodu, poprzez uzupełnienie i podniesienie poziomu wykształcenia, nabywanie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych i praktyczną naukę zawodu. Program skierowany został przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast. Z kolei program Buduj dla Pomorza ma się przysłużyć zwiększeniu podaży pracowników budowlanych poprzez szkolenie osób nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych bądź szukających możliwości zmiany zawodu. W programie udział bierze 17 PUP z całego regionu, a na jego realizację przeznaczono w tym roku ponad 2,5 mln zł.
Wojewódzki urząd pracy jest jednocześnie instytucją odpowiedzialną za wdrażanie części działań ujętych w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, a obecnie także w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w obszarach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
[srodtytul]Samorządy stawiają na rozwój[/srodtytul]
Szukając recepty na aktywizację zawodową mieszkańców, samorządy nie ograniczają się wyłącznie do realizacji zadań przypisanych powiatowym urzędom pracy. Aktywnie poszukują nowych narzędzi, tworząc w ramach swoich struktur organizacyjnych odrębne jednostki i instytucje odpowiedzialne za aktywizację zawodową.
Przykładem takiej instytucji może być działające w ramach struktur Urzędu Miejskiego w Gdańsku Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które co roku wydaje specjalny przewodnik dla przyszłych przedsiębiorców – a także z powodzeniem zorganizowało namiastkę jednego okienka dla potrzeb rejestracji działalności gospodarczej, gromadząc w jednym miejscu przedstawicieli ewidencji przedsiębiorców, ZUS, urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. Podobne „okienko ” posiada także Urząd Miasta Gdyni.Jeszcze większe możliwości rozwoju zawodowego oferuje działające od 2001 roku Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni, które koncentruje się na doradztwie zawodowym, organizacji specjalistycznych kursów (np. dla przyszłych spawaczy) oraz wsparciu osób stawiających pierwsze kroki jako przedsiębiorcy.
Zadania związane z aktywizowaniem różnych grup społecznych i zawodowych realizuje także Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, założona przez władze Gdańska. Teraz organizuje m.in. nabór kobiet zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.
[srodtytul]Gdy brak pieniędzy na rozwój[/srodtytul]
Ważnym narzędziem wsparcia nie tylko w pomorskim, ale i w całym kraju, są instytucje pożyczkowe i poręczeniowe, które pozwalają zdobyć finansowanie najmniejszym przedsiębiorcom, a nawet osobom, które właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą. Pożyczek udzielają im trzy instytucje: Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Gdańsku utworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, prowadzony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „GRYF” ze Słupska oraz Słupski Fundusz Pożyczkowy.
Alternatywnym rozwiązaniem umożliwiającym drobnym przedsiębiorcom podjęcie rozmów na temat kredytów bankowych są fundusze poręczeniowe. W województwie pomorskim poręczeń dla lokalnych przedsiębiorców udzielają założony przez kilkanaście lokalnych samorządów i instytucji Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych z Gdańska oraz działające już od kilkunastu lat Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne z Dzierzgonia. Za pośrednictwem placówek banku BZ WBK dostępne są także na Pomorzu poręczenia Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund SA. Z usług instytucji pożyczkowych i poręczeniowych skorzystało jak dotąd kilka tysięcy przedsiębiorców.
[srodtytul]Trafić w potrzeby[/srodtytul]
Takie formy pomocy, jak szkolenia i doradztwo zawodowe, mają sens tylko wtedy, gdy stwarzają ich adresatom realną szansę na znalezienie pracy. Dlatego też w regionie pomorskim realizowany jest oryginalny projekt, m.in. dzięki środkom unijnym z PO „Kapitał ludzki”: Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (www.porp.pl). W ramach tego projektu Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prowadzi stały monitoring bieżącej i prognozowanej sytuacji na pomorskim rynku pracy, który pozwala zidentyfikować zmieniające się potrzeby pracodawców w zakresie zawodów i umiejętności.
Umiejętność wyciągania wniosków z takich danych to szansa na stworzenie bardziej efektywnego programu szkoleń dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku.
[srodtytul]W poszukiwaniu wędki[/srodtytul]
Rynek szkoleń finansowanych ze środków UE jest bardzo rozbudowany. Mimo wszystko dotarcie do źródeł informacji poświęconych takim szkoleniom oferowanym przez firmy nie powinno być zbyt trudne.
Na pomysłodawcach realizujących projekty finansowane ze środków unijnych, w tym także szkolenia, spoczywa obowiązek rozpowszechniania informacji wśród beneficjentów końcowych. Ogłoszenia o naborze uczestników pojawiają się często w codziennej prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Jeszcze więcej informacji znaleźć na temat szkoleń można w Internecie. Tu warto zwrócić uwagę na stworzoną, także dzięki unijnemu wsparciu, interaktywną bazę szkoleń „Inwestycja w kadry” ([link=http://www.inwestycjawkadry.info.pl]www.inwestycjawkadry.info.pl[/link]), która w jednym miejscu zbiera informacje o instytucjach szkoleniowych i różnego typu projektach szkoleniowych realizowanych na terenie całego kraju.Na terenie województwa pomorskiego działa bardzo wiele podmiotów zajmujących się działalnością informacyjną i doradczą. Część instytucji skupionych wokół publicznych instytucji odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju gospodarczego działa na zasadach non-profit, a nawet świadczy swoje usługi bezpłatnie. Poza mediami i Internetem dobrym źródłem informacji powinny więc być autoryzowane punkty kontaktowe skupione w Krajowej Sieci Usług. W bazie KSU zarejestrowanych jest dzisiaj 15 punktów kontaktowych świadczących różnego rodzaju usługi doradcze dla przedsiębiorców zlokalizowanych w większych miejscowościach na terenie regionu pomorskiego: Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Malborku, Lęborku, Tczewie, Sopocie, Kartuzach i Dzierzgoniu. Część z tych instytucji związana jest także współpracą w ramach regionalnej sieci instytucji wsparcia skupionych wokół regionalnej instytucji finansującej – Agencji Rozwoju Pomorza SA, która ma swoją siedzibę w Gdańsku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA