fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 maja 2008

- po trzydziestodniowym vacatio legis znowelizowana 18 marca ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z jej nowymi przepisami zmieniło się także 12 następujących ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o systemie oświaty, o repatriacji, o cudzoziemcach, o rencie socjalnej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o swobodzie działalności gospodarczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 70, poz. 416)
- na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP minister spraw wewnętrznych i administracji wydał dwa rozporządzenia, w których ustalił:
– tryb wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunki pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa (DzU nr 91, poz. 574)
– wzór formularza wniosku o nadanie statutu uchodźcy (DzU nr 92, poz. 579)
- w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 czerwca 1997 r. dotyczącym, najkrócej mówiąc, zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego zmienił się § 15, który odpowiada na pytanie: kiedy można odstąpić od opracowania analizy spółki (DzU nr 82, poz. 487)
- rozporządzenie w sprawie trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych minister infrastruktury zaopatrzył w nowe wzory tych dokumentów i wskazał terminy, do których można korzystać z dotychczasowych (DzU nr 82, poz. 488)
- zmienione 28 kwietnia rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych; jednocześnie minister uchylił załączniki nr 1 – 4 i dodał nowy odnoszący się do pobierania próbek mrożonek (DzU nr 82, poz. 499)
- minister środowiska określił szczegółowe wymagania dotyczące rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (DzU nr 82, poz. 500)
- on też wskazał kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku, a konkretnie: w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi (DzU nr 82, poz. 501)
- prezes Rady Ministrów określił nowe stawki uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy ABW oraz stawki dodatku za posiadany stopień służbowy; obowiązują od 1 stycznia tego roku (DzU nr 92, poz. 577578)
- w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych § 20 ust. 3 otrzymał następującą treść: „pielęgniarka, położna odbywająca staż otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1251 zł”; przepis ten stosuje się od 1 stycznia tego roku, w tym również do pielęgniarek i położnych, które ukończyły ten staż przed dzisiejszym dniem (DzU nr 92, poz. 580)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA