fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Gmina nie mogła nakazać likwidacji hodowli

Wikipedia
W regulaminie porządkowym dotyczącym czystości i porządku w gminie nie można zakazywać prowadzenia określonej działalności
Taki regulamin musi być też wcześniej zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. II SA/Bk 29/08).
W uchwalonym półtora roku temu regulaminie Rada Miejska w Choroszczy wprowadziła zakaz utrzymywania mięsożernych zwierząt futerkowych w granicach miasta. W szczególności lisów, jenotów, norek, tchórzofretek i szopów. Nakazała też zlikwidowanie hodowli tych zwierząt.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku hodowcy zarzucili, że dwa paragrafy regulaminu naruszają zasadę równości podmiotów gospodarczych i wykraczają poza delegację ustawową daną radzie gminy w art. 4 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach. Rada może wprowadzić zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na poszczególnych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, ale jedynie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Tymczasem teren, na którym znajduje się hodowla, jest przeznaczony pod istniejącą zabudowę związaną z hodowlą zwierząt, w tym także futerkowych. Rada nie ma też uprawnień, by wprowadzić nakaz zlikwidowania hodowli zwierząt gospodarskich istniejących przed wejściem w życie regulaminu.
Burmistrz Choroszczy argumentował natomiast, że kwestionowany przepis, przewidujący m.in. likwidację istniejących hodowli zwierząt, ma zapewnić mieszkańcom gminy czystość i porządek, w tym ochronę powietrza. Zasada praw nabytych musi ustąpić prawu mieszkańców do czystego powietrza.
W następstwie skargi WSA stwierdził nieważność całej uchwały ustalającej regulamin. Treść tego regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały, odbiega bowiem od projektu, jaki został przedstawiony do zaopiniowania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. W wyniku skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny uchylił jednak ten wyrok i nakazał ponowne zbadanie sprawy.
W trakcie kolejnego procesu białostocki sąd podkreślił, że zgodnie z art. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wójt, burmistrz czy prezydent miasta powinni przekazać projekt regulaminu PPIS do zaopiniowania. Niezwrócenie się o tę opinię jest tak istotnym naruszeniem prawa, że powoduje nieważność uchwały ustalającej regulamin.
W tej sprawie zakwestionowane jednak zostały tylko dwa paragrafy. Nieprzedstawienie do zaopiniowania tylko niektórych postanowień projektu regulaminu skutkuje stwierdzeniem nieważności tylko tych paragrafów. W regulaminie porządkowym dotyczącym czystości i porządku w gminie gmina nie może zakazywać prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W związku z tym sąd unieważnił oba zaskarżone paragrafy regulaminu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA