fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Comarch zwiększa przychody z ERP

W I kwartale krakowska grupa dostarczyła klientom rozwiązania ERP za prawie 31,6 mln zł, czyli 8 proc. więcej niż rok wcześniej.
Bloomberg
Kra­kow­ska spół­ka li­czy na szyb­ki wzrost sprze­da­ży sys­te­mów ERP dla du­żych przedsiębiorstw. Stawia też na sprze­daż za­gra­nicz­ną.

Co­march zwięk­szył w I kwar­ta­le, w po­rów­na­niu z ze­szłym ro­kiem, sprze­daż sys­te­mów do za­rzą­dza­nia (ERP) na ryn­ku kra­jo­wym o 8 proc., do 31,6 mln zł. Ra­zem z przy­cho­da­mi z ryn­ku nie­miec­kie­go ob­ro­ty pio­nu ERP wy­no­si­ły już 62,9 mln zł, co ozna­cza­ło 9-proc. wzrost.

– Naj­szyb­ciej, aż o 215 proc., zwięk­szy­li­śmy sprze­daż sys­te­mów dla du­żych firm – pod­kre­śla Zbi­gniew Ry­mar­czyk, wi­ce­pre­zes Co­mar­chu od­po­wie­dzial­ny za pion ERP.

Sprze­daż wer­sji chmu­ro­wych, czy­li do­stęp­nych przez in­ter­net, po­więk­szy­ła się o 49 proc. – Co mie­siąc wy­sta­wia­my już fak­tu­ry na chmu­rę na kwo­tę 1 mln zł. Je­ste­śmy zde­cy­do­wa­nym li­de­rem te­go seg­men­tu – twier­dzi Ry­mar­czyk.

Prezes moc­no wie­rzy w dal­szy roz­wój usług w mo­de­lu chmu­ro­wym. – Ma­my już 138 tys. klien­tów ko­rzy­sta­ją­cych z na­szych pro­duk­tów...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA