fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Bezzwrotne dofinansowanie budownictwa socjalnego w gminach

Fotorzepa, Piotr Guzik
Z końcem marca mija pierwszy termin na składanie przez gminy wniosków o bezzwrotne dofinansowanie budownictwa socjalnego. Udziela go Bank Gospodarstwa Krajowego.

Samorządy gminne już kolejny rok mogą się ubiegać o środki finansowe z Funduszu Dopłat z programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Rozdziałem tych pieniędzy zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku ma on do przekazania 120 mln złotych. Mogą być one przeznaczone na budowę, remont lub kupno poszczególnych lokali lub całych budynków, jeśli dzięki temu powstaną np. lokale socjalne, mieszkania chronione czy noclegownie. Wysokość z BGK może sięgnąć od 30 do 50 proc. wydatków na całe przedsięwzięcie. Z pieniędzy, o których mowa, mogą skorzystać samorządy gminne oraz ich związki, a także powiaty i organizacje pożytku publicznego.

Konieczny jest wniosek

Aby otrzymać wsparcie finansowe z BGK na przedsięwzięcia związane z budownictwem socjalnym, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do BGK w terminie od 1 do 31 marca lub od 1 do 30 września. Do wniosku, o którym mowa, trzeba dołączyć m.in.:

- dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić,

- dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych,

- dokumentację projektową,

- dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia.

Trzeba zawrzeć umowę

Bank udziela wsparcia finansowego np. gminom na podstawie umowy z inwestorem, która określa w szczególności cel, na jaki jest udzielane wsparcie finansowe, kwotę wsparcia, termin, w jakim nastąpi uruchomienie funduszy, oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji określonego przedsięwzięcia. Dotacja nie może być udzielona na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed zawarciem umowy. Gmina, która otrzymała dotację z BGK na lokale socjalne, noclegownie lub domy dla bezdomnych, musi rozliczyć faktycznie poniesione koszty przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia, czyli do momentu, gdy można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków.

Bank Gospodarstwa Krajowego odstępuje od umowy w sprawie dofinansowania np. powstania lokali socjalnych, a gmina musi oddać dotację wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych m.in. w przypadku:

- wykorzystania dofinansowania niezgodnie z celem jego udzielenia,

- zawinionego przez gminę opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

- rażącego opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia kosztów.

podstawa prawna: art. 3–7, 12, 13, 16, 18 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU z 2006 r. nr 251, poz. 1844 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury z 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 210)

Przede wszystkim gminy

W latach 2007–2014 Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał 499 podmiotom dofinansowania o wartości 535 mln zł, z których utworzono 10 227 lokali komunalnych i socjalnych, a 5403 kolejne są w trakcie realizacji. Ze środków finansowych udostępnianych przez BGK korzystały najczęściej gminy. Źródło: BGK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA