fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Wzór opinii prawnej o zasadności sporządzenia apelacji przez stronę powodową/pozwaną

Fotorzepa / Krzysztof Skłodowski
Apelacja to jedno z trudniejszych pism procesowych.

Już za niespełna tydzień, od 11 do 13 marca odbędzie się egzamin zawodowy dla kandydatów do korporacji radców prawnych i adwokatów. Egzaminacyjny maraton zaplanowano na trzy dni. Pierwszego – prawo karne, drugiego – cywilne, trzeciego – gospodarcze i administracyjne. Od trzech miesięcy w „Rzeczpospolitej" publikujemy przykładowe kazusy, na których zdający mogą poćwiczyć rozwiązywanie zadań. Dziś temat z prawa cywilnego, który sprawia na egzaminie wiele trudności – wzór opinii prawnej o zasadności sporządzenia apelacji przez stronę powodową/pozwaną (źródło: C.H. Beck).

Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest rozważenie zasadności sporządzenia apelacji w ww. sprawie, której przedmiotem jest .....................................

Opinia została sporządzona na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o sygn. .................

Ustalenia faktyczne sądu

Stan faktyczny ustalono na podstawie dowodów z dokumentów (załącznik).

Wnioski sądu

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego sąd dokonał następującej oceny sporu istniejącego między stronami. ..................................

Orzekając o kosztach, sąd zastosował art. 98 § 1 k.p.c. i kosztem opłaty sądowej od pozwu obciążył stronę przegrywającą niniejszy proces, tj. ...................................................

Ocena rozstrzygnięcia sądu

Dokonując rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, sąd nie naruszył przepisów procedury. W mojej ocenie dokonał właściwej oceny dowodów, przyjmując, że ........................

Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił istniejący stan faktyczny i przeprowadził/oddalił wnioski dowodowe ANR na podstawie art. 227 k.p.c.

Ponadto w mojej ocenie sąd dokonał również prawidłowego zastosowania prawa materialnego. ......................................

Podsumowanie

Reasumując, wobec braku naruszenia przez sąd prawa procesowego, które miałoby istotny wpływ na wynik sprawy, oraz faktu, że sąd prawidłowo zastosował odpowiednie przepisy prawa, co zostało szczegółowo uzasadnione, należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie brak podstaw do wniesienia apelacji przez ........... Niemniej jednak ostateczna decyzja należy do ...........

W razie podjęcia decyzji o wniesieniu apelacji informuję, że termin do wniesienia apelacji upływa w dniu ......, apelację należy wnieść do sądu ........ za pośrednictwem sądu......... i opłacić ją na rachunek bankowy sądu ............

Wysokość opłaty od apelacji wynosi zł........ W razie złożenia przez spółkę wniosku o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w drugiej instancji i ewentualnej przegranej ......... zostanie obciążona tymi kosztami.

Zarzuty proceduralne apelacji

Naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. ................

(przykłady naruszeń skutkujących nieważnością postępowania – art. 379 k.p.c.)

- art. 1 i 2 § 1 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. przez uznanie sprawy o ....... za sprawę cywilną należącą do właściwości sądów powszechnych oraz nieodrzucenie pozwu, podczas gdy sprawa ta powinna być rozpoznana przez sąd szczególny, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 1 k.p.c. z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, wynikająca z naruszenia art. 1 k.p.c. i rozpatrzenia sprawy, która nie stanowi sprawy cywilnej;

- art. 1105 § 1 k.p.c. i art. 1104 § 2 k.p.c. w zw. z art. 1105 § 6 k.p.c. poprzez rozpoznanie sprawy, co do której strony zawarły umowę o poddanie jurysdykcji sądów państwa obcego, wyłączając jurysdykcję sądów polskich, pomimo podniesienia przez pozwanego zarzutu umowy wyłączającej jurysdykcję sądów polskich, co stanowi przyczynę nieważności postępowania na podstawie art. 1099 § 2 k.p.c.;

- art. 64 § 1 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu z powodu braku zdolności sądowej po stronie powodowej, który to brak nie został uzupełniony zgodnie z przepisami k.p.c., a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c.,

- art. 379 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 65 § 1 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu z powodu braku zdolności procesowej po stronie powoda, za którego nie działał przedstawiciel ustawowy, i który to brak nie został uzupełniony zgodnie z przepisami k.p.c., co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania;

- art. 379 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 67 § 1 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu z powodu istnienia braków w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem uniemożliwiających jej działanie, które to braki nie zostały uzupełnione zgodnie z przepisami k.p.c., co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania;

- art. 379 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 86 i 87 k.p.c. poprzez rozpoznanie sprawy w sytuacji, gdy pozwanego reprezentowała osoba niemogąca pełnić funkcji pełnomocnika procesowego ze względu na brak zdolności postulacyjnej, co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania,

- art. 89 k.p.c. poprzez rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy w sytuacji, gdy pozwanego reprezentowała osoba, która nie złożyła w sprawie pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy ani której pełnomocnictwo nie zostało udzielone ustnie do protokołu, co w konsekwencji doprowadziło do nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c.;

- art. 192 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu i rozpoznanie sprawy, pomimo że o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku sprawa wcześniej wszczęta, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 3 p.c.;

- art. 363 § 1 k.p.c. i art. 366 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez zaniechanie odrzucenia pozwu i rozpoznanie sprawy, pomimo że o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 3 k.p.c.;

- art. 47 § 2 k.p.c., art. 46 § 1 u.s.p. poprzez rozpoznanie sprawy przez sąd, którego skład był jednoosobowy, podczas gdy ustawa dla tego typu spraw przewiduje skład jednego sędziego i dwóch ławników, oraz którego przewodniczącym był sędzia sądu niższego, a w konsekwencji nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c.;

- art. 48 § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez rozpoznanie sprawy przez skład sądu, w którym brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy będący wnukiem powoda, co stanowi przyczynę nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c.;

- art. 214 § 1 k.p.c. poprzez nieodroczenie rozprawy z ............. pomimo niedoręczenia pełnomocnikowi powoda zawiadomienia o terminie posiedzenia sądu, przez przeprowadzenie i zamknięcie rozprawy w tym dniu i wydanie wyroku, co stanowi przyczynę nieważności określoną w art. 379 pkt 5 k.p.c.;

- art. 17 pkt 3 k.p.c. poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy o roszczenia wynikające z prawa prasowego przez sąd rejonowy, podczas gdy w sprawach tych właściwy jest sąd okręgowy bez względu na wartość przedmiotu sporu, co stanowi przyczynę nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 6 k.p.c.;

(przykłady pozostałych naruszeń prawa procesowego)

- art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. przez niezawieszenie postępowania z urzędu, pomimo że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy jest zależne od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego będącego postępowaniem prejudycjalnym, którego przedmiot stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie;

- art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez zaniechanie zawieszenia postępowania z urzędu, pomimo że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu rentowego, przed którym zostało wszczęte odrębne postępowanie o ustalenie uprawnień powódki do zasiłku chorobowego;

- art. 194 k.p.c. poprzez brak wezwania do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego osoby .......... pomimo złożenia wniosku w tym zakresie przez pozwanego;

- art. 195 k.p.c. poprzez brak zawiadomienia o toczącym się procesie osoby ......., pomimo że jej łączny z ........... udział w sprawie w charakterze powoda jest konieczny, a powód oznaczył w wyznaczonym terminie tę osobę w taki sposób, by jej zawiadomienie było możliwe;

- art. 203 § 4 k.p.c. poprzez uznanie za niedopuszczalne cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia przez powoda oraz rozpoznanie sprawy, pomimo iż – wbrew rozstrzygnięciu sądu – cofnięcie pozwu nie było sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierzało do obejścia prawa;

- art. 213 § 2 k.p.c. poprzez bezzasadne uznanie za zmierzające do obejścia prawa uznanie powództwa przez powoda, pomimo że uznanie pozwu było uzasadnione w okolicznościach faktycznych sprawy i w świetle obowiązujących przepisów prawa;

- art. 246 k.p.c. poprzez przyjęcie, że dowód z zeznań świadków ....... i ......... zgłoszony na okoliczność faktu dokonania zapłaty jest niedopuszczalny, pomimo że ograniczenia dowodowe wynikające z tego przepisu dotyczą wyłącznie okoliczności faktu dokonania czynności prawnej;

- art. 214 § 1 i art. 241 k.p.c. poprzez nieodroczenie rozprawy w dniu ............ pomimo istnienia przeszkody uniemożliwiającej powodowi udział w rozprawie, która to przeszkoda była znana sądowi, co skutkowało .................., a także poprzez oddalenie wniosku pełnomocnika powoda o powtórzenie postępowania dowodowego w zakresie dowodów przeprowadzonych na rozprawie w dniu ............., co uniemożliwiło powodowi zadawanie pytań świadkowi ........... oraz ........., co miało wpływ na wynik sprawy, ze względu na oparcie się przez sąd na niepełnym materiale dowodowym;

- art. 217 §  2 k.p.c. przez niedopuszczenie dowodu z zeznań świadka ................ na okoliczność ................, pomimo że powódka dowiedziała się o tym, że .......... była świadkiem zdarzenia .......... dopiero ........., co stanowi o braku winy powódki we wcześniejszym niezgłoszeniu tego dowodu;

- art. 217 §  2 k.p.c. poprzez pominięcie dowodu ............... z powodu prekluzji, mimo iż potrzeba powołania tego dowodu powstała dopiero wskutek wątpliwości wynikających z niewiarygodnych i nieprecyzyjnych stwierdzeń powołanej biegłej ......... .

W poniedziałek – wzór opinii z prawa administracyjnego

Na egzamin z prawa cywilnego

- M. Kołakowski, „Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta

i kazusy", wydanie 2, Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck.

- „Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości", tom 1, 3 i 4, wydanie 5, Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck.

- S. Jaworski, „Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism", wydanie 3, Warszawa 2014, wyd. C.H. Beck.

- „Kodeks cywilny. Orzecznictwo aplikanta", wydanie 2, Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck.

- „Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo aplikanta", wydanie 2, Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA