fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Niepełnosprawny w firmie: nowy rok, ale stare dokumenty i dotychczasowe wymagania

www.sxc.hu
Efekt zachęty wykazany w miesiącu zaangażowania pracownika trwa przez cały okres jego zatrudnienia jako osoby niepełnosprawnej – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes organizacji OBPON.

Czy pracodawca w dalszym ciągu ma prawo zaliczyć do osób niepełnosprawnych pracownika, któremu skończyła się ważność orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy? Po tym terminie etatowiec dostarczył z ZUS tylko informację o przedłużeniu okresu pobierania renty na podstawie art. 17 nowelizacji ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 r.

Tak.

Zgodnie z wyjaśnieniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) przepisy prawa ubezpieczeń społecznych nie przewidują nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę całkowicie zdolną do pracy. Zatem przedłużenie okresu pobierania renty na mocy art. 17 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r., poz. 637, dalej: nowelizacja ustawy emerytalnej) jest rozwiązaniem szczególnym. Automatycznie – z mocy prawa – skutkuje też przedłużeniem okresu ważności orzeczenia z art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej: ustawa o rehabilitacji). Oznacza to, że osoba, której przedłużono okres pobierania renty na podstawie art. 17 nowelizacji ustawy emerytalnej, jest osobą niepełnosprawną w świetle art. 5 ustawy o rehabilitacji (...).

Dlatego szef może zaliczyć takiego pracownika do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz otrzymywać na niego dofinansowanie wynagrodzenia. Natomiast pracownik ma prawo korzystać z uprawnień z art. 15–20 ustawy o rehabilitacji (...), jak i ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki zatrudnienia

W jaki sposób w 2015 r. i według których przepisów wylicza się wskaźniki zatrudnienia osób ogółem i niepełnosprawnych wykazywane we wniosku Wn-D w poz. 37 i 38? Jak wypełnić poz. 36 we wniosku Wn-D?

W poz. 36 druku Wn-D, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU z 2014 r., poz. 1988), należy podać liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji. Z kolei w poz. 37 i 38 na Wn-D podaje się przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ogółem (poz. 37) i niepełnosprawnych (poz. 38) ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy również na podstawie tych samych przepisów. Jest to odpowiednio art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących niepełnosprawnymi zatrudnionych:

- na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- przebywających na urlopie rodzicielskim,

- przebywających na urlopach wychowawczych,

- nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zasadniczej,

- będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

- nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

- przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne, odrębne przepisy.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rehabilitacji prowadzący zakład pracy chronionej do stanu zatrudnienia zaliczają także niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

- najniższego wynagrodzenia – u wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,

- połowy najniższego wynagrodzenia – u pozostałych wykonawców.

Wymiar czasu pracy tych zatrudnionych ustala się jako iloraz ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.

W przypadku zatrudnionego na cały etat od 1 stycznia 2015 r. w poz. 36 należy wpisać 1.00. Natomiast u zatrudnionego na jeden etat od 20 stycznia 2015 r. w poz. 36 należy wykazać przeciętny wymiar czasu pracy. Ustala się go jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz iloraz liczby dni wliczanych do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i liczby dni w okresie sprawozdawczym:

1 etat x 12/31 = 0,387

Efekt zachęty

Na podstawie których przepisów po 1 stycznia 2015 r. mam wyliczyć wskaźniki zatrudnienia osób ogółem i średni wskaźnik zatrudnienia ogółem z poprzedzających 12 miesięcy, aby wykazać efekt zachęty metodą ilościową podawany we wniosku Wn-D w poz. 39 i 41, w szczególności w firmach ze sobą powiązanych, biorąc pod uwagę rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014?

Zgodnie z wyjaśnieniem BON stany zatrudnienia po 1 stycznia 2015 r. wykazywane we wniosku Wn-D, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, w celu potwierdzenia istnienia efektu zachęty wywoływanego przez dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, ustala się w odniesieniu do przedsiębiorstwa w rozumieniu przyjmowanym do celów związanych ze stosowaniem art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Trzeba więc wziąć pod uwagę:

- zależności wskazane w art. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE (DzUrz UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1) oraz

- grupy osób wskazanych w art. 5 tego załącznika.

- Kiedy po 1 stycznia 2015 r. można wykazać efekt zachęty, gdy zatrudnia się nowego niepełnosprawnego?

Po 1 stycznia 2015 r. efekt zachęty wykaże się, gdy zatrudnienie niepełnosprawnego powoduje w miesiącu jego przyjęcia wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średnich stanów zatrudnienia ogółem z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc. Jest wyjątek, kiedy efekt zachęty można zachować, choć nie ma wzrostu zatrudnienia ogółem. Będzie to przypadek, gdy niepełnosprawnego zatrudniono na wakacie zwolnionym w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem:

- z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy,

- za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

- na mocy porozumienia stron,

- wskutek przejścia etatowca na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

- z upływem czasu, na który została zawarta,

- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,

- wygaśnięcia umowy o pracę,

- zmniejszenia wymiaru czasu pracy etatowca – na jego wniosek.

Czy po 1 stycznia 2015 r. efekt zachęty w dalszym ciągu ustala się tylko raz, czyli w miesiącu zatrudnienia nowego niepełnosprawnego?

Tak.

Efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika (w tym przejęcia go na mocy art. 231 k.p.) do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu pracownika. Oznacza to, że efekt zachęty wykazany w miesiącu zaangażowania pracownika trwa przez cały okres jego zatrudnienia (jako osoby niepełnosprawnej). W razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na mocy art. 231 k.p. efekt zachęty należy zbadać na miesiąc jego transferu. Efekt zachęty ustaje przy utracie ciągłości zatrudnienia. Przy ponownym zatrudnieniu osób niepełnosprawnych należy wykazać efekt zachęty w miesiącu ponownego zaangażowania.

Gdy pracownik utraci status osoby niepełnosprawnej (upłynie ważność orzeczenia), efekt zachęty zostanie zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia – bez względu na datę jego wydania. Z dokumentu ma wynikać, że niepełnosprawność istniała w okresie między tymi orzeczeniami, a pracownik pozostawał na etacie.

Szczególne schorzenia

Czy po 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania i nowych procedur szef może zwiększyć miesięczne dofinansowanie o 600 zł, kiedy kod schorzenia szczególnego, np. 02-P, wynika z zaświadczenia od lekarza specjalisty, a nie z orzeczenia?

Nie.

Sposób dokumentowania szczególnych schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, się nie zmienił. Zgodnie z objaśnieniem nr 8 w informacji INF-D-P w odniesieniu do okresów sprawozdawczych przypadających od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r. włącznie osobami o szczególnych schorzeniach są te, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz osoby niewidome. Dokumentuje się je orzeczeniami, o których mowa w ustawie, innymi orzeczeniami lub zaświadczeniami lekarza specjalisty.

Dla okresów sprawozdawczych, począwszy od stycznia 2011 r., osobami o szczególnych schorzeniach są te, wobec których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję (dokumentuje się je orzeczeniami, o których mowa w ustawie, lub innymi orzeczeniami) oraz niewidomi. Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Jak wliczyć niepełnosprawnego do stanu załogi niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji?

Zgodnie z art. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji przy pierwszym orzeczeniu o niepełnosprawności przedstawionym pracodawcy osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia od dnia przedstawienia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W orzeczeniu trzeba wpisać datę wpłynięcia orzeczenia do zakładu oraz potwierdzić, że jest ono zgodne z oryginałem. W myśl art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji ten przepis stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających wystąpienie u pracownika schorzeń specjalnych, o których mowa w art. 26a ust. 1b, lub schorzeń określonych na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy.

Gdy pracownik przedstawia pracodawcy kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, to zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji wlicza się go do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli wynika z niego, że w tym okresie był niepełnosprawny, a wniosek o wydanie orzeczenia złożył nie później niż w dniu następującym po tym, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

Natomiast zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego ułomność niepełnosprawnego wlicza się go do stanu zatrudnienia takich osób również w okresie do trzech miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli wynika z niego, że w tym czasie ta osoba była niepełnosprawna.

Uwaga! Dane wykazane w poz. 36–38 podaje się, stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA